• Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an với giọng Mushary bin Rashid Al-A’fasy

  Người đọc: Mushary bin Roshid Al-A’fasy Kích cỡ: 444.3 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an với giọng Muhammad Abdul Kareem

  Người đọc: Muhammad Abdul Kareem Kích cỡ: 320 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an tại Masjid Harom Makkah Al-Shareef năm 1428 H

  Người đọc: Abdullah bin A’wwad Al-Juhany Kích cỡ: 603.2 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an với giọng Sa’d Al-Ghomidy

  Người đọc: Sa’d bin Sa-id Al-Ghomidy Kích cỡ: 344.3 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an với giọng Abdullah bin Awwaad Al-Juhany

  Người đọc: Abdullah bin A’wwad Al-Juhany Kích cỡ: 304.7 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an với giọng Salah bu Khaatir

  Người đọc: Solaah Bu Khotir Kích cỡ: 276.9 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an với giọng Shaikh Abu Bakr Al-Shatiry

  Người đọc: Shaikh Abu Bakr Al-Shatiry Kích cỡ: 373.7 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an với giọng truyền cảm của Abdur Razzaaq bin Abtan Al-Dulaimy

  Kích cỡ: 494.5 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an với giọng truyền cảm của Abdur Razzaaq bin Abtan Al-Dulaimy

  Kích cỡ: 494.5 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an với giọng Muhammad Ayyob.

  Người đọc: Muhammad Ayyub Kích cỡ: 447.6 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an với giọng Abdul Basid Abdul Somad

  Người đọc: Abdul Basit Abdus Somad Kích cỡ: 832.2 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an với giọng Muhammad Siddeeq Al-Manshawy

  Người đọc: Muhammad Siddeeq Al-Manshawy Kích cỡ: 444.3 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an với giọng Ahmad bin Aly Al-Ajmy

  Người đọc: Ahmad bin Aly Al-U’jmy Kích cỡ: 259.1 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an với giọng Sahl bin Zain Yaseen

  Người đọc: Sahl bin Zain Yaseen Kích cỡ: 300.2 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an với giọng Faris Ubbaad

  Người đọc: Faris Ubbaad Kích cỡ: 326.7 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an với giọng Hany Al-Ru-fa-y.

  Người đọc: Hany bin Abdur Roheem Al-Rufa-y’ Kích cỡ: 457.3 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an với giọng Abdul Absid Abdul Somad.

  Người đọc: Abdul Basit Abdus Somad Kích cỡ: 373.3 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an với giọng Mahmud Kholeel Al-Hosry.

  Người đọc: Muhammad Kholeel Al-Hosry Kích cỡ: 635.7 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an với giọng Muhammad Siddeeq Al-Manshawy.

  Người đọc: Muhammad Siddeeq Al-Manshawy Kích cỡ: 799 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an với giọng Shaikh Aly bin Abdullah bin Aly Al-Jabir

  Người đọc: Aly Abdullah Jabir Kích cỡ: 370.4 KB Thể loại: MP3

 • Đọc Thiên Kinh Qur’an với nội dung ý nghĩa bằng tiếng Trung Quốc.

  Kích cỡ: 86.8 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an với giọng Abdul Wadud Maqbul Haneef.

  Người đọc: Abdul Wadud Maqbul Haneef Kích cỡ: 251.4 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an với giọng Mahir bin Hamd Al-Mu-a’i-qo-ly.

  Người đọc: Mahir bin Hamd Al-Mua’iqoly Kích cỡ: 329.2 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an với giọng Abdullah Khoiyot.

  Người đọc: Abullah bin Abdul Ghony Al-Khoiyod Kích cỡ: 284.4 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an với giọng đọc Abdul Basid Muhammad Abdus Somad bằng đường truyền Wash được truyền lại từ ông Nafe’ Al-Madany

  Kích cỡ: 416.3 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an và đọc ý nghĩa nội dung Thiên Kinh bằng tiếng Anh với giọng đọc Abdullah Bosfor

  Người đọc: Abdullah Aly Bisfar Kích cỡ: 684.1 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an với giọng đọc Kholid Al-Qohtony

  Người đọc: Kholid Al-Qotony Kích cỡ: 285.7 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an với giọng đọc Shaikh Mahmud Kholeel Al-Hisry bằng đường truyền Al-Dawry được truyền lại từ ông Abu Amr

  Người đọc: Muhammad Kholeel Al-Hosry Kích cỡ: 672.2 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an với giọng đọc Muhammad Siddeeq Al-Manshawy được đính kèm lời dịch ý nghĩa và nội dung bằng tiếng Urdu

  Người đọc: Muhammad Siddeeq Al-Manshawy Kích cỡ: 690.9 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an với giọng Saaleh Al-Hashim

  Người đọc: Salah Al-Hashim Kích cỡ: 412.9 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an với giọng đọc Abdul Basid Muhammad Abdul Somad được kèm theo lời dịch ý nghĩa và nội dung bằng tiếng Anh

  Người đọc: Abdul Basit Abdus Somad Kích cỡ: 978.1 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an với giọng đọc Mahmud Aly Al-Bana

  Người đọc: Mahmud Aly Al-Banna Kích cỡ: 476.4 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an theo đường truyền của Qolun từ ông Nafé bởi giọng đọc của Shaikh Aly bin Abdul Rohman Al-Huzaify

  Người đọc: Aly bin Abdur Rohman Al-Huzaify Kích cỡ: 348.9 KB Thể loại: MP3

 • Qur’an Haram Makkah của Sa-ud Al-Shurem

  Người đọc: Sa-ud bin Ibrohim Al-Shuraim Kích cỡ: 266.7 KB Thể loại: MP3

 • Thiên Kinh Qur’an Haram Makkah năm 1430 H

  Người đọc: Abdullah bin A’wwad Al-Juhany Kích cỡ: 334 KB Thể loại: MP3

 • Thiên Kinh Qur’an Haram Madinah năm 1430 H

  Người đọc: Solaah bin Muhammad Al-Budeer Kích cỡ: 272.3 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an với giọng đọc Muhammad Saaleh A’lim Shah

  Người đọc: Muhammad Saaleh Alim Shah Kích cỡ: 291.6 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an với giọng đọc Yaseen Al-Dausary

  Người đọc: Yasir bin Roshid Al-Dawsary Kích cỡ: 259.9 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an với giọng đọc Sa’d Al-Ghomidy được đính kèm phần ý nghĩa và nội dung bằng tiếng Kirdy.

  Người đọc: Sa’d bin Sa-id Al-Ghomidy Kích cỡ: 317.8 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an với giọng Abdul Basid Abdus Somad được đính kèm phần ý nghĩa và nội dung bằng tiếng Jokdany với giọng của Shaikh Fath Muhammad Jaland Hury.

  Người đọc: Fath Jalandapro - Fath Muhammad Jalan Hary Kích cỡ: 270.7 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an với giọng đọc Abdur Rohman Al-Sudais và Sa-u’d Al-Shuraim được đính kèm phần ý nghĩa và nội dung bằng tiếng Jordan do Fath Muhammad Jalndahry đọc

  Người đọc: Fath Jalandapro - Fath Muhammad Jalan Hary Kích cỡ: 168.3 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an với giọng đọc Aly bin Abdur Rohman Al-Huzaify được đính kèm ý nghĩa và nội dung Qur’an bằng tiếng Uighur

  Người đọc: Aly bin Abdur Rohman Al-Huzaify Kích cỡ: 122 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc các câu kinh của Thiên Kinh Qur’an bằng đường truyền Warsh được đính kèm theo bản dịch ý nghĩa và nội dung của các câu kinh bằng tiếng Amazigh.

  Kích cỡ: 199.4 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an với giọng đọc Abdur Rozzaaq Al-Dulaimy

  Người đọc: Abdur Rozzaaq bin I’bton Al-Dulaimy Kích cỡ: 408.2 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an với giọng đọc Abdur Rosheed Sufy theo đường truyền Hafs từ A’sim

  Người đọc: Abdur Rosheed Sufy. Kích cỡ: 345.5 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an với giọng đọc Ahmad Ahmad Nu-a’i-ná’ theo đường truyền Hafs từ A’sim

  Kích cỡ: 390.4 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an với giọng đọc Shaikh Sa’d Al-Ghomidy được đính kèm dịch ý nghĩa và nội dung sang tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

  Người đọc: Sa’d bin Sa-id Al-Ghomidy Kích cỡ: 203.4 KB Thể loại: MP3

 • Qur’an từ Masjid Makkah năm 1431 H

  Người đọc: Abdullah bin A’wwad Al-Juhany Kích cỡ: 272 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an với giọng đọc Shaikh Abdur Rozzaaq Al-Dulaimy Boqsor Al-Munfasil

  Người đọc: Abdur Rozzaaq bin I’bton Al-Dulaimy Kích cỡ: 541.6 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an với giọng đọc Mushary Al-Rashid Al-A’fasy (ghi âm tại California)

  Người đọc: Mushary bin Roshid Al-A’fasy Kích cỡ: 414.3 KB Thể loại: MP3

 • Trang web hổ trợ dễ dàng tìm các giọng đọc Thiên Kinh Qur’an và nguyên bản kiến thức Islam

  Người đọc: Toha bin Muhammad Al-Fahd Kích cỡ: 437.5 KB Thể loại: MP3

 • Trang web hổ trợ dễ dàng tìm các giọng đọc Thiên Kinh Qur’an và nguyên bản kiến thức Islam

  Người đọc: Toha bin Muhammad Al-Fahd Kích cỡ: 437.5 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an bởi giọng đọc Abdullah Bosfor

  Người đọc: Abdullah Aly Bisfar Kích cỡ: 393.3 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an bởi giọng đọc chuyên nghiệp Aly bin Abdur Rohmaan Al-Huzaify, được đính kèm phần phiên dịch ý nghĩa và nội dung bằng tiếng Pháp

  Người đọc: Aly bin Abdur Rohman Al-Huzaify Kích cỡ: 157.6 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an bởi giọng đọc Muhammad Jibreel Al-Huzaify, được đính kèm phần phiên dịch ý nghĩa và nội dung bằng tiếng Allqo thuộc ngôn ngữ Ấn Độ

  Người đọc: Muhammad Jibreel Kích cỡ: 947.6 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an với giọng đọc Mushary Roshid được kèm theo lời phiên dịch ý nghĩa và nội dung tiếng Anh

  Người đọc: Mushary bin Roshid Al-A’fasy Kích cỡ: 739 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an với giọng đọc Muhammad Abdul Karim (ghi âm tại Sudan năm 2007)

  Người đọc: Muhammad Abdul Kareem Kích cỡ: 350.1 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an với giọng đọc Ahmad Khadhr Al-Taraabalsy, bằng đường truyền của Qaalun từ ông Naafe’

  Người đọc: Ahmad bin Khadhr Al-Torabalsi Kích cỡ: 444.9 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an với giọng đọc Mahmood Khaleel Al-Hisry, được đính kèm ý nghĩa và nội dung Qur’an bằng ngôn ngữ Bosnia

  Người đọc: Muhammad Kholeel Al-Hosry Kích cỡ: 838.5 KB Thể loại: MP3

 • Qur’an Madinah năm 1431 H

  Người đọc: Husain bin Abdul Aziz Ali Al-Shaikh Kích cỡ: 575.4 KB Thể loại: MP3

 • Qur’an Makkah năm 1432 H

  Người đọc: Abdullah bin A’wwad Al-Juhany Kích cỡ: 416.5 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an với giọng đọc của Sheikh Aly bin Abdur Rahmaan Al-Huzaify

  Người đọc: Aly bin Abdur Rohman Al-Huzaify Kích cỡ: 590.7 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an được đính kèm ý nghĩa và nội dung bằng tiếng Hàn quốc

  Kích cỡ: 712.2 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an với giọng đọc của Sheikh Aly bin Abdur Rahmaan Al-Huzaify được đính kèm ý nghĩa và nội dung tiếng La Mã

  Người đọc: Aly bin Abdur Rohman Al-Huzaify Kích cỡ: 1.4 MB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an với giọng đọc của Sheikh Naasir Al-Qataami

  Người đọc: Naasir bin Aly Al-Qataami Kích cỡ: 303.8 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an với giọng đọc của Sheikh Muhammad Abdul Kareem bằng đường truyền Warsh từ Naafe’

  Người đọc: Muhammad Abdul Kareem Kích cỡ: 716.9 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an với giọng đọc của Sheikh Muhammad Ayyoob và được dịch ý nghĩa và nội dung bằng tiếng Anh

  Người đọc: Muhammad Ayyub Kích cỡ: 1.2 MB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran được đính kèm ý nghĩa nội dung bằng ngôn ngữ Sinhala

  Kích cỡ: 831 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran bằng giọng đọc Sheikh Muhmood Khaleel Al-Hasri bằng đường truyền Warsh, từ Naa-fe'

  Kích cỡ: 583.6 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran bởi Sheikh Muhammad Siddeeq Al-Manshaawi

  Kích cỡ: 776.9 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran bằng giọng đọc Sheikh Al-Husaini Al-A'zaazi

  Kích cỡ: 818 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran bằng giọng đọc Sheikh Khaleel Al-Hasri bằng đường truyền Qaaloon, từ Naa-fe'

  Kích cỡ: 589.7 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran bằng nhiều giọng đọc được đính kèm nội dung ý nghĩa bằng tiếng Tây Ban Nha

  Kích cỡ: 828.3 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an bằng nhiều giọng đọc và được đính kèm bằng tiếng Alumblybaria

  Kích cỡ: 221 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran với giọng đọc Sheikh Mustafa Isma-e'l

  Người đọc: Mustafa Ismaa-i’l Kích cỡ: 432.3 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran bằng giọng đọc Sheikh Muhmood Khaleel Al-Hasri

  Người đọc: Muhammad Kholeel Al-Hosry Kích cỡ: 289.9 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran bằng giọng đọc Abdur Rasheed Sufi theo đường truyền Shua'bah A'sim

  Người đọc: Abdur Rosheed Sufy. Kích cỡ: 348.7 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran bằng giọng đọc Abdur Rasheed Sufi theo đường truyền Al-Susi từ Abi A'mr

  Người đọc: Abdur Rosheed Sufy. Kích cỡ: 316.2 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran bằng giọng đọc Abdur Rasheed Sufi theo đường truyền Al-Susi từ Abi A'mr

  Người đọc: Abdur Rosheed Sufy. Kích cỡ: 316.2 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran bằng giọng đọc Abdur Rasheed Sufi theo đường truyền Khalaf từ Hamzah

  Người đọc: Abdur Rosheed Sufy. Kích cỡ: 477.9 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran bằng giọng đọc Abdur Rasheed Sufi theo đường truyền Al-Dawri từ Abi Amr

  Người đọc: Abdur Rosheed Sufy. Kích cỡ: 304.2 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Thiên Kinh Quran với giọng Abdur Rasheed Sufi bởi đường truyền Abu Al-Haarith từ Al-Kasaa-i

  Người đọc: Abdur Rosheed Sufy. Kích cỡ: 336.9 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran bằng giọng đọc Sheikh Muhammad Ayyoob

  Người đọc: Muhammad Ayyub Kích cỡ: 150.6 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran bằng giọng đọc Sheikh Muhammad Siddeeq Al-Manshaawi

  Kích cỡ: 447.3 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran với giọng Muhammad I'wadh Al-Hurbaawi, theo đường truyền của Al-Dawri từ Al-Kasaa-i

  Người đọc: Muhammad Iwadh Al-Harbaawi Kích cỡ: 136.2 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran với giọng Muhammad bin Sulaiman Al-Muhaisani năm 1432 H

  Kích cỡ: 286.9 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran với giọng đọc Abdur Rahman bin Jamaal Al-I'wasi

  Kích cỡ: 715 KB Thể loại: MP3

 • xướng đọc Quran với giọng đọc Musa Bilaal theo đường truyền Warsh từ Naafe'

  Người đọc: Musa Bilaal Kích cỡ: 558.7 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran với giọng đọc Al-Dawkaali Muhammad Al-Alim theo đường truyền Qaaloon từ Naafe

  Người đọc: Al-Dawkaali Muhammad Al-Alim Kích cỡ: 333.8 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran với giọng đọc Yusuf bin Nooh Ahmad theo đường truyền Shubah từ Asim

  Người đọc: Yusuf bin Nuh Ahmad Kích cỡ: 765.3 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran với giọng Miftaah Muhammad Al-Sultaan theo đường truyền Idrees từ Khalaf

  Kích cỡ: 303.1 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran với giọng đọc Miftaah Muhammad Al-Sultani theo đường truyền Khalaf từ Hamzah

  Người đọc: Miftaah Muhammad Al-Sutani Kích cỡ: 534.1 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran với giọng Mustafa Ismail (phiên bản từ đài phát thanh Ai Cập)

  Người đọc: Mustafa Ismaa-i’l Kích cỡ: 735.3 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran với giọng đọc Miftaah Muhammad Al-Sultani theo đường truyền Hishaam từ Ibnu Amir

  Người đọc: Miftaah Muhammad Al-Sutani Kích cỡ: 958.7 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran với giọng đọc Miftaah Muhammad Al-Sultani theo đường truyền Hafs

  Người đọc: Miftaah Muhammad Al-Sutani Kích cỡ: 401.9 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran với giọng đọc Miftaah Muhammad Al-Sultani theo đường truyền Ibnu Zikwaan từ Ibnu Amir

  Người đọc: Miftaah Muhammad Al-Sutani Kích cỡ: 368.8 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran với giọng đọc Majdi Al-Baltaaji theo đường truyền Ibnu Zikwaan từ Ibnu Amir

  Người đọc: Majdi Al-Baltaaji Kích cỡ: 383 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran với giọng đọc Miftaah Muhammad Al-Sultani theo đường truyền Shubah từ Asim

  Người đọc: Miftaah Muhammad Al-Sutani Kích cỡ: 426 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran với giọng đọc Miftaah Muhammad Al-Sultani theo đường truyền Al-Sawsi từ Abi Amr

  Người đọc: Miftaah Muhammad Al-Sutani Kích cỡ: 511 KB Thể loại: MP3

 • Quran Haram Makkah năm1434H

  Người đọc: Khaalid bin Aly Al-Ghaamidi Kích cỡ: 642.2 KB Thể loại: MP3

 • Quran Haram Madinah năm 1434 H

  Người đọc: Abdullah Al-Bu-aijaan Kích cỡ: 308.6 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran với giọng đọc Miftaah Muhammad Al-Sultani theo đường truyền Al-Bazi từ Ibnu Katheer

  Người đọc: Miftaah Muhammad Al-Sutani Kích cỡ: 586.3 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran với giọng đọc Miftaah Muhammad Al-Sultani theo đường truyền Abi Al-Haarith từ Al-Kissaa-i

  Người đọc: Miftaah Muhammad Al-Sutani Kích cỡ: 441.9 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran với giọng đọc Miftaah Muhammad Al-Sultani theo đường truyền Qambul từ Ibnu Katheer

  Người đọc: Miftaah Muhammad Al-Sutani Kích cỡ: 540.5 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran với giọng đọc Yusuf bin Nooh Ahmad theo đường truyền Al-Bazzi từ Ibnu Katheer

  Người đọc: Yusuf bin Nuh Ahmad Kích cỡ: 673.5 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran với giọng Mustafa Gharbi theo đường truyền Warsh từ Nafe

  Người đọc: Mustafa Gharbi Kích cỡ: 361.1 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran với giọng Waleed Al-Naa-ihi theo đường truyền Qaaloon từ Nafe

  Người đọc: Waleed Aly Muhammad Al-Naa-ihi Kích cỡ: 302.3 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran với giọng Muhammad Abdul Hakeem bin Sa-ed Abdullah theo đường truyền Al-Bazzi và Qambul từ Ibnu Katheer

  Người đọc: Muhammad Abdul Hakeem bin Sa-ed Al-Abdullah Kích cỡ: 310.1 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran với giọng Ahmad Al-Mushaabi

  Người đọc: Ahmad Al-Musbaahi Kích cỡ: 316 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran với giọng Muhammad Abdul Hakeem bin Sa-ed Abdullah theo đườnng truyền Al-Dawri từ Al-Kasaa-i

  Người đọc: Muhammad Abdul Hakeem bin Sa-ed Al-Abdullah Kích cỡ: 431.8 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran với giọng đọc Miftaah Muhammad Al-Sultani theo đường truyền Warsh từ Nafe

  Người đọc: Miftaah Muhammad Al-Sutani Kích cỡ: 366.7 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran với giọng đọc Miftaah Muhammad Al-Sultani theo đường truyền Al-Dawri từ Al-Kissaa-i

  Người đọc: Miftaah Muhammad Al-Sutani Kích cỡ: 319 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran với giọng đọc Abdul Kareem Al-Hadidi theo đường truyền Warsh từ Nafe

  Người đọc: Abdul Kabeer Al-Hudaidi Kích cỡ: 299.4 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran với giọng đọc Mustafa Al-Lahuni

  Người đọc: Mustofa Al-Lahuny Kích cỡ: 376.3 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran với giọng đọc Al-Uyoon Al-Kawshi theo đường truyền Warsh từ Nafe

  Người đọc: Al-Uyoon Al-Kushi Kích cỡ: 297 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran với giọng đọc Umar Al-Qazaabari theo đường truyền Warsh từ Nafe

  Người đọc: Umar Al-Qozabary Kích cỡ: 348.8 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran với giọng đọc Mahmood Al-Shimi theo đường truyền Al-Dawri từ Al-Kasaa-i

  Người đọc: Mahmood Al-Shaimi Kích cỡ: 442.1 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran với giọng đọc Mahmood Al-Shimi theo đường truyền Shubah từ Asim

  Người đọc: Mahmood Al-Shaimi Kích cỡ: 481.9 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran với giọng đọc Rasheed Bal-aliyah theo đường truyền Warsh từ Nafe

  Người đọc: Rasheed Bal-aliyah Kích cỡ: 288.8 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran với giọng đọc Miftaah Muhammad Al-Sultani theo đường truyền Ruwais từ Yaqoob Al-Hadhrami

  Người đọc: Miftaah Muhammad Al-Sutani Kích cỡ: 542.3 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran với giọng đọc Miftaah Muhammad Al-Sultani theo đường truyền Rooh từ Yaqoob Al-Hadhrami

  Người đọc: Miftaah Muhammad Al-Sutani Kích cỡ: 687.2 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran với giọng đọc Abdul Aly Anoon theo đường truyền Warsh từ Nafe

  Người đọc: Abdul Ula Anoon Kích cỡ: 385.4 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran với giọng đọc Yasin Al-Jazaa-iri theo đường truyền Warsh từ Nafe

  Người đọc: Yaasin Al-Jazaa-iri Kích cỡ: 407.9 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran với giọng đọc Hasan Muhammad Saaleh theo đường truyền Warsh từ Nafe

  Người đọc: Hasan Muhammad Saaleh Kích cỡ: 282.2 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran với giọng đọc Mashaari Raashid kèm theo ý nghĩa nội dung bằng tiếng Indonesia

  Người đọc: Mushary bin Roshid Al-A’fasy Kích cỡ: 315.1 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran được đính kèm ý nghĩa nội dung bằng tiếng Pashto

  Kích cỡ: 183.6 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran bởi giọng Adil Al-Kalbaani, đính kèm nội dung ý nghĩa bằng tiếng Trung Quốc

  Người đọc: A’dil bin Salim Al-Kilbany Kích cỡ: 656.6 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran bởi giọng Sa'd Ghaamidi, đính kèm nội dung ý nghĩa bằng tiếng Trung Quốc

  Người đọc: Sa’d bin Sa-id Al-Ghomidy Kích cỡ: 710.5 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran bởi giọng Mustafa Ismaa-il, đính kèm nội dung ý nghĩa bằng tiếng Trung Quốc

  Người đọc: Mustafa Ismaa-i’l Kích cỡ: 807.2 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran với giọng Al-Taazi Muhammad Shahboon theo đường truyền Warsh từ Naa-fe

  Người đọc: Al-Taazi Muhammad Shahboon Kích cỡ: 428.9 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran với giọng Muhammad Al-Kantaawi theo đường truyền Warsh từ Naa-fe

  Người đọc: Muhammad Al-Kantaawi Kích cỡ: 257 KB Thể loại: MP3

 • xướng đọc Quran với giọng Abdullah Taha Surbil

  Người đọc: Abdullah Taha Sirbul Kích cỡ: 372.9 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran với giọng Abdul Haadi Ahmad Kanaakiri

  Người đọc: Abdul Haadi Ahmad Kannaakari Kích cỡ: 353.2 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran với giọng Khaleefah Al-Taniji

  Người đọc: Khalifah Al-Taniji Kích cỡ: 420.5 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran với giọng Yaasir Al-Mazru-i, theo đường Rooh và Ruwais từ Ya'qoob Al-Hadhrami

  Người đọc: Yasir bin Ibrohim Al-Mazru-y Kích cỡ: 278.7 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran với giọng Yaasir Al-Qurashi, theo đường Shabah bin Asim

  Người đọc: Yaasir Abdullah Al-Qurashi Kích cỡ: 496.9 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran với giọng Ahmad Al-Haddaad

  Người đọc: Ahmad Al-Haddaad Kích cỡ: 276.4 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran với giọng Sheer Zaad Abdur Rahmaan Taahir

  Người đọc: Sheerzaad Abdur Rahmaan Taahir Kích cỡ: 396.2 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran với giọng Muhammad Shabaan Abu Qarn, theo đường Hafs và Shabah từ Asim

  Người đọc: Muhammad Shabaan Abu Qarn Kích cỡ: 386.4 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran với giọng Fu-ad Al-Khaamiri, theo đường Shabah từ Asim

  Người đọc: Fu-ad Al-Khamiri Kích cỡ: 276.7 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran với giọng Azeez Ulaili

  Người đọc: Aziz Ulaili Kích cỡ: 559.6 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran với giọng Muhammad Uthmaan Khaan

  Người đọc: Muhammad Usman Khaan Kích cỡ: 370.1 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran với giọng Solaah bin Muhammad Al-Budair

  Người đọc: Solaah bin Muhammad Al-Budeer Kích cỡ: 361.2 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran với giọng Abdul Baari Al-Thubaiti

  Người đọc: Abdul Bary Al-Subaity Kích cỡ: 421.5 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran với giọng Abdul Muhsim Al-Qaasim

  Người đọc: Abdul Muhsin Al-Qosim Kích cỡ: 490.7 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran với giọng Umaad Zuhair Haafiz

  Người đọc: Ummaad Zuhair Haafizh Kích cỡ: 460.8 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran với giọng Abdur Rahmaan Al-Sudais

  Người đọc: Abdur Rohman bin Abdul Aziz Al-Sudais Kích cỡ: 298.4 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran với giọng Ibrahim Al-Akhdhar

  Người đọc: Ibrahim Al-Akhdhar Kích cỡ: 206.2 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran với giọng Nabeel bin Abdur Raheem Al-Rufaa-i

  Người đọc: Nabeel bin Abdur Rahim Al-Rufaa-i Kích cỡ: 335.1 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran với giọng Juzaa Al-Suwaileh

  Người đọc: Jazaa’ bin Faleeh Al-Suwaileh Kích cỡ: 395.7 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran với giọng Yahya Ahmad Al-Hulaili

  Người đọc: Yahya Ahmad Al-Hulaili Kích cỡ: 317.7 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran với giọng Abdullah Abdur Rahmaan Al-Kandari

  Người đọc: Abdullah Abdur Raheem Al-Kandari Kích cỡ: 702.3 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran với giọng Fu-ad Al-Khaamiri

  Người đọc: Fu-ad Al-Khamiri Kích cỡ: 311.8 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran với giọng Baasil Abdur Rahmaan Al-Raawi

  Người đọc: Baasil Abdur Rahmaan Al-Raawi Kích cỡ: 488 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran với giọng Muhammad Sulaimaan Baatil

  Người đọc: Muhammad Sulaimaan Baatil Kích cỡ: 381.8 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran với giọng Mustafa Rad Al-Azaawi

  Người đọc: Mustafa Ra’d Al-A’zaawi Kích cỡ: 367.9 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran với giọng Ahmad bin Muhammad Al-Hawaashi

  Người đọc: Ahmad bin Muhammad Al-Hawaashi Kích cỡ: 555.6 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran với giọng Khaalid Abdul Kaafi

  Người đọc: Khaalid Abdul Kaafi Kích cỡ: 388.2 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran với giọng Al-Zain Muhammad Ahmad

  Người đọc: Al-Zain Muhammad Ahmad Kích cỡ: 349 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran với giọng Muhmood Abdul Kareem (ghi âm từ đài phát thanh Ai Cập)

  Người đọc: Mahmood Abdul Hikam Kích cỡ: 573.9 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran với giọng Kaamil Jaaballah Al-Fashani

  Người đọc: Kaamil Jaaballah Al-Shafani Kích cỡ: 427.2 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran với giọng Hasan Muhammad Saaleh

  Người đọc: Hasan Muhammad Saaleh Kích cỡ: 414.4 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran với giọng Yusuf bin Abdullah Al-Shuwai-i

  Người đọc: Yusuf bin Abdullah Al-Shuwai-i Kích cỡ: 349.4 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran với giọng Muhammad Rashaad Al-Shareef

  Người đọc: Muhammad Rashaad Al-Shareef Kích cỡ: 425.2 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran với giọng Ahmad Al-Sheemi

  Người đọc: Mahmood Al-Shaimi Kích cỡ: 578.2 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran với giọng Ibrahim Muhammad Al-Jurami

  Người đọc: Ibrahim Muhammad Al-Jarmi Kích cỡ: 470.7 KB Thể loại: MP3

 • Xướng đọc Quran với giọng Shuqi Abdus Saadiq Abdul Hameed

  Người đọc: Shuqi Abdus Saadiq Abdul Hameed Kích cỡ: 396.9 KB Thể loại: MP3

0:00
0:00

22