• 1

  Chương Fatihah

  Thể loại: MP3

 • 2

  Chương Al-Baqarah

  Thể loại: MP3

 • 3

  Chương Ali I’mron

  Thể loại: MP3

 • 4

  Chương Al-Nisa

  Thể loại: MP3

 • 5

  Chương Al-Ma-i-dah

  Thể loại: MP3

 • 6

  Chương Al-An-am

  Thể loại: MP3

 • 7

  Chương A’raf

  Thể loại: MP3

 • 8

  Chương Al-Anfal

  Thể loại: MP3

 • 9

  Chương Al-Tâubah

  Thể loại: MP3

 • 10

  Chương Yunus

  Thể loại: MP3

 • 11

  Chương Hud

  Thể loại: MP3

 • 12

  Chương Yusuf

  Thể loại: MP3

 • 13

  Chương Al-Ro’d

  Thể loại: MP3

 • 14

  Chương Ibrohim

  Thể loại: MP3

 • 15

  Chương Al-Hijr

  Thể loại: MP3

 • 16

  Chương Al-Nahl

  Thể loại: MP3

 • 17

  Chương Al-Isro

  Thể loại: MP3

 • 18

  Chương Al-Kahf

  Thể loại: MP3

 • 19

  Chương Mar-yam

  Thể loại: MP3

 • 20

  Chương To-ha

  Thể loại: MP3

 • 21

  Chương Al-Ambiyah

  Thể loại: MP3

 • 22

  Chương Al-Haj

  Thể loại: MP3

 • 23

  Chương Al-Mụminin

  Thể loại: MP3

 • 24

  Chương Al-Nur

  Thể loại: MP3

 • 25

  Chương Al-Furqon

  Thể loại: MP3

 • 26

  Chương Al-Shu-a-ro

  Thể loại: MP3

 • 27

  Chương Al-Naml

  Thể loại: MP3

 • 28

  Chương Al-Qosos

  Thể loại: MP3

 • 29

  Chương Al-Ankabut

  Thể loại: MP3

 • 30

  Chương Al-Rum

  Thể loại: MP3

 • 31

  Chương Luqman

  Thể loại: MP3

 • 32

  Chương Al-Sajadah

  Thể loại: MP3

 • 33

  Chương Al-Ahzaab

  Thể loại: MP3

 • 34

  Chương Saba’

  Thể loại: MP3

 • 35

  Chương Fatir

  Thể loại: MP3

 • 36

  Chương Yasin

  Thể loại: MP3

 • 37

  Chương Al-Soffat

  Thể loại: MP3

 • 38

  Chương Sod

  Thể loại: MP3

 • 39

  Chương Al-Zumar

  Thể loại: MP3

 • 40

  Chương Ghofir

  Thể loại: MP3

 • 41

  Chương Fussilat

  Thể loại: MP3

 • 42

  Chương Al-Shuro

  Thể loại: MP3

 • 43

  Chương Al-Zukhruf

  Thể loại: MP3

 • 44

  Chương Al-Dukhon

  Thể loại: MP3

 • 45

  Chương Al-Jasiyah

  Thể loại: MP3

 • 46

  Chương Al-Ahqof

  Thể loại: MP3

 • 47

  Chương Muhammad

  Thể loại: MP3

 • 48

  Chương Al-Fath

  Thể loại: MP3

 • 49

  Chương Al-Hujurot

  Thể loại: MP3

 • 50

  Chương Qof

  Thể loại: MP3

 • 51

  Chương Al-Zariyat

  Thể loại: MP3

 • 52

  Chương Al-Tur

  Thể loại: MP3

 • 53

  Chương Al-Najm

  Thể loại: MP3

 • 54

  Chương Al-Qomar

  Thể loại: MP3

 • 55

  Chương Ar-Rohman

  Thể loại: MP3

 • 56

  Chương Al-Waqi-ah

  Thể loại: MP3

 • 57

  Chương Al-Hadeed

  Thể loại: MP3

 • 58

  Chương Al-Mujadalah

  Thể loại: MP3

 • 59

  Chương Al-Hashr

  Thể loại: MP3

 • 60

  Chương Al-Mumtahinah

  Thể loại: MP3

 • 61

  Chương Al-Sof

  Thể loại: MP3

 • 62

  Chương Al-Ju-mu-ah

  Thể loại: MP3

 • 63

  Chương Al-Munafiqun

  Thể loại: MP3

 • 64

  Chương Al-Ta-gho-bun

  Thể loại: MP3

 • 65

  Chương Al-Tolaaq

  Thể loại: MP3

 • 66

  Chương Al-Tahreem

  Thể loại: MP3

 • 67

  Chương Al-Mulk

  Thể loại: MP3

 • 68

  Chương Al-Qolam

  Thể loại: MP3

 • 69

  Chương Al-Haaqqoh

  Thể loại: MP3

 • 70

  Chương Al-Ma-a’-rij

  Thể loại: MP3

 • 71

  Chương Nuh

  Thể loại: MP3

 • 72

  Chương Al-Jin

  Thể loại: MP3

 • 73

  Chương Al-Muzzammil

  Thể loại: MP3

 • 74

  Chương Al-Muddassir

  Thể loại: MP3

 • 75

  Chương Al-Qiyamah

  Thể loại: MP3

 • 76

  Chương Al-Insaan

  Thể loại: MP3

 • 77

  Chương Al-Mur-sa-lat

  Thể loại: MP3

 • 78

  Chương Al-Naba’

  Thể loại: MP3

 • 79

  Chương Al-Na-zi-at

  Thể loại: MP3

 • 80

  Chương Al-A-ba-sa

  Thể loại: MP3

 • 81

  Chương Al-Takweer

  Thể loại: MP3

 • 82

  Chương Al-Infitor

  Thể loại: MP3

 • 83

  Chương Al-Mutoffifeen

  Thể loại: MP3

 • 84

  Chương Al-Inshiqoq

  Thể loại: MP3

 • 85

  Chương Al-Buruj

  Thể loại: MP3

 • 86

  Chương Al-Toriq

  Thể loại: MP3

 • 87

  Chương Al-A’la

  Thể loại: MP3

 • 88

  Chương Al-Gho-shi-yah

  Thể loại: MP3

 • 89

  Chương Al-Fajr

  Thể loại: MP3

 • 90

  Chương Al-Balad

  Thể loại: MP3

 • 91

  Chương Al-Shams

  Thể loại: MP3

 • 92

  Chương Al-Lail

  Thể loại: MP3

 • 93

  Chương Al-Dhuha

  Thể loại: MP3

 • 94

  Chương Al-Sharh

  Thể loại: MP3

 • 95

  Chương Al-Tin

  Thể loại: MP3

 • 96

  Chương Al-A-laq

  Thể loại: MP3

 • 97

  Chương Al-Qodr

  Thể loại: MP3

 • 98

  Chương Al-Bai-yi-nah

  Thể loại: MP3

 • 99

  Chương Al-Zalzalah

  Thể loại: MP3

 • 100

  Chương Al-Adiyat

  Thể loại: MP3

 • 101

  Chương Al-Qo-ri-ah

  Thể loại: MP3

 • 102

  Chương Al-Takasur

  Thể loại: MP3

 • 103

  Chương Al-Osr

  Thể loại: MP3

 • 104

  Chương Al-Humazah

  Thể loại: MP3

 • 105

  Chương Al-Feel

  Thể loại: MP3

 • 106

  Chương Quraish

  Thể loại: MP3

 • 107

  Chương Al-Ma-un

  Thể loại: MP3

 • 108

  Chương Al-Kawsar

  Thể loại: MP3

 • 109

  Chương Al-Kafirun

  Thể loại: MP3

 • 110

  Chương Al-Nosr

  Thể loại: MP3

 • 111

  Chương Al-Masad

  Thể loại: MP3

 • 112

  Chương Al-Ikhlos

  Thể loại: MP3

 • 113

  Chương Al-Falaq

  Thể loại: MP3

 • 114

  Chương Al-Naas

  Thể loại: MP3

0:00
0:00

22