• 1

  سۈرە پاتىھە

  تۈرى: MP3

 • 2

  سۈرە بەقەرە

  تۈرى: MP3

 • 3

  سۈرە ئال ئىمران

  تۈرى: MP3

 • 4

  سۈرە نىسا

  تۈرى: MP3

 • 5

  سۈرە مائىدە

  تۈرى: MP3

 • 6

  سۈرە ئەنئام

  تۈرى: MP3

 • 7

  سۈرە ئەئراپ

  تۈرى: MP3

 • 8

  سۈرە ئەنپال

  تۈرى: MP3

 • 9

  سۈرە تەۋبە

  تۈرى: MP3

 • 10

  سۈرە يۇنۇس

  تۈرى: MP3

 • 11

  سۈرە ھۇد

  تۈرى: MP3

 • 12

  سۈرە يۈسۈپ

  تۈرى: MP3

 • 13

  سۈرە رەئد

  تۈرى: MP3

 • 14

  سۈرە ئىبراھىم

  تۈرى: MP3

 • 15

  سۈرە ھىجر

  تۈرى: MP3

 • 16

  سۈرە نەھل

  تۈرى: MP3

 • 17

  سۈرە ئىسرا

  تۈرى: MP3

 • 18

  سۈرە كەھپ

  تۈرى: MP3

 • 19

  سۈرە مەريەم

  تۈرى: MP3

 • 20

  سۈرە تاھا

  تۈرى: MP3

 • 21

  سۈرە ئەنبىيا

  تۈرى: MP3

 • 22

  سۈرە ھەج

  تۈرى: MP3

 • 23

  سۈرە مۆمىنۇن

  تۈرى: MP3

 • 24

  سۈرە نۇر

  تۈرى: MP3

 • 25

  سۈرە پۇرقان

  تۈرى: MP3

 • 26

  سۈرە شۇئەرا

  تۈرى: MP3

 • 27

  سۈرە نەمل

  تۈرى: MP3

 • 28

  سۈرە قەسەس

  تۈرى: MP3

 • 29

  سۈرە ئەنكەبۇت

  تۈرى: MP3

 • 30

  سۈرە رۇم

  تۈرى: MP3

 • 31

  سۈرە لوقمان

  تۈرى: MP3

 • 32

  سۈرە سەجدە

  تۈرى: MP3

 • 33

  سۈرە ئەھزاب

  تۈرى: MP3

 • 34

  سۈرە سەبەئ

  تۈرى: MP3

 • 35

  سۈرە پاتىر

  تۈرى: MP3

 • 36

  سۈرە ياسىن

  تۈرى: MP3

 • 37

  سۈرە ساپپات

  تۈرى: MP3

 • 38

  سۈرە ساد

  تۈرى: MP3

 • 39

  سۈرە زۇمەر

  تۈرى: MP3

 • 40

  سۈرە غاپىر

  تۈرى: MP3

 • 41

  سۈرە پۇسسىلەت

  تۈرى: MP3

 • 42

  سۈرە شۇرا

  تۈرى: MP3

 • 43

  سۈرە زۇخرۇپ

  تۈرى: MP3

 • 44

  سۈرە دۇخان

  تۈرى: MP3

 • 45

  سۈرە جاسىيە

  تۈرى: MP3

 • 46

  سۈرە ئەھقاپ

  تۈرى: MP3

 • 47

  سۈرە مۇھەممەد

  تۈرى: MP3

 • 48

  سۈرە پەتىھ

  تۈرى: MP3

 • 49

  سۈرە ھۇجۇرات

  تۈرى: MP3

 • 50

  سۈرە قاپ

  تۈرى: MP3

 • 51

  سۈرە زارىيات

  تۈرى: MP3

 • 52

  سۈرە تۇر

  تۈرى: MP3

 • 53

  سۈرە نەجم

  تۈرى: MP3

 • 54

  سۈرە قەمەر

  تۈرى: MP3

 • 55

  سۈرە رەھمان

  تۈرى: MP3

 • 56

  سۈرە ۋاقىئە

  تۈرى: MP3

 • 57

  سۈرە ھەدىد

  تۈرى: MP3

 • 58

  سۈرە مۇجادەلە

  تۈرى: MP3

 • 59

  سۈرە ھەشر

  تۈرى: MP3

 • 60

  سۈرە مۇمتەھىنە

  تۈرى: MP3

 • 61

  سۈرە سەپ

  تۈرى: MP3

 • 62

  سۈرە جۇمۇئە

  تۈرى: MP3

 • 63

  سۈرە مۇناپىقۇن

  تۈرى: MP3

 • 64

  سۈرە تەغابۇن

  تۈرى: MP3

 • 65

  سۈرە تەلاق

  تۈرى: MP3

 • 66

  سۈرە تەھرىم

  تۈرى: MP3

 • 67

  سۈرە مۈلك

  تۈرى: MP3

 • 68

  سۈرە قەلەم

  تۈرى: MP3

 • 69

  سۈرە ھاققە

  تۈرى: MP3

 • 70

  سۈرە مائارىج

  تۈرى: MP3

 • 71

  سۈرە نۇھ

  تۈرى: MP3

 • 72

  سۈرە جىن

  تۈرى: MP3

 • 73

  سۈرە مۇزەممىل

  تۈرى: MP3

 • 74

  سۈرە مۇدەسسىر

  تۈرى: MP3

 • 75

  سۈرە قىيامەت

  تۈرى: MP3

 • 76

  سۈرە ئىنسان

  تۈرى: MP3

 • 77

  سۈرە مۇرسەلات

  تۈرى: MP3

 • 78

  سۈرە نەبەئ

  تۈرى: MP3

 • 79

  سۈرە نازىئات

  تۈرى: MP3

 • 80

  سۈرە ئەبەسە

  تۈرى: MP3

 • 81

  سۈرە تەكۋىر

  تۈرى: MP3

 • 82

  سۈرە ئىنپىتار

  تۈرى: MP3

 • 83

  سۈرە مۇتەپپىپىن

  تۈرى: MP3

 • 84

  سۈرە ئىنشىقاق

  تۈرى: MP3

 • 85

  سۈرە بۇرۇج

  تۈرى: MP3

 • 86

  سۈرە تارىق

  تۈرى: MP3

 • 87

  سۈرە ئەئلا

  تۈرى: MP3

 • 88

  سۈرە غاشىيە

  تۈرى: MP3

 • 89

  سۈرە پەجر

  تۈرى: MP3

 • 90

  سۈرە بەلەد

  تۈرى: MP3

 • 91

  سۈرە شەمس

  تۈرى: MP3

 • 92

  سۈرە لەيل

  تۈرى: MP3

 • 93

  سۈرە زۇھا

  تۈرى: MP3

 • 94

  سۈرە شەرھ

  تۈرى: MP3

 • 95

  سۈرە تىن

  تۈرى: MP3

 • 96

  سۈرە ئەلەق

  تۈرى: MP3

 • 97

  سۈرە قەدر

  تۈرى: MP3

 • 98

  سۈرە بەييىنە

  تۈرى: MP3

 • 99

  سۈرە زەلزەلە

  تۈرى: MP3

 • 100

  سۈرە ئادىيات

  تۈرى: MP3

 • 101

  سۈرە قارىئە

  تۈرى: MP3

 • 102

  سۈرە تەكاسۇر

  تۈرى: MP3

 • 103

  سۈرە ئەسر

  تۈرى: MP3

 • 104

  سۈرە ھۈمەزە

  تۈرى: MP3

 • 105

  سۈرە پىل

  تۈرى: MP3

 • 106

  سۈرە قۇرەيش

  تۈرى: MP3

 • 107

  سۈرە مائۇن

  تۈرى: MP3

 • 108

  سۈرە كەۋسەر

  تۈرى: MP3

 • 109

  سۈرە كاپىرۇن

  تۈرى: MP3

 • 110

  سۈرە نەسر

  تۈرى: MP3

 • 111

  سۈرە مەسەد

  تۈرى: MP3

 • 112

  سۈرە ئىخلاس

  تۈرى: MP3

 • 113

  سۈرە پەلەق

  تۈرى: MP3

 • 114

  سۈرە ناس

  تۈرى: MP3

0:00
0:00

22