• 1

  สูเราะฮฺ อัล-ฟาติหะฮฺ

  ประเภท: MP3

 • 2

  สูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮ

  ประเภท: MP3

 • 3

  สูเราะฮฺ อาล อิมรอน

  ประเภท: MP3

 • 4

  สูเราะฮฺ อัน-นิสาอ์

  ประเภท: MP3

 • 5

  สูเราะฮฺ อัล-มาอิดะฮฺ

  ประเภท: MP3

 • 6

  สูเราะฮฺ อัล-อันอาม

  ประเภท: MP3

 • 7

  สูเราะฮฺ อัล-อะอฺรอฟ

  ประเภท: MP3

 • 8

  สูเราะฮฺ อัล-อันฟาล

  ประเภท: MP3

 • 9

  สูเราะฮฺ อัต-เตาบะฮฺ

  ประเภท: MP3

 • 10

  สูเราะฮฺ ยูนุส

  ประเภท: MP3

 • 11

  สูเราะฮฺ ฮูด

  ประเภท: MP3

 • 12

  สูเราะฮฺ ยูสุฟ

  ประเภท: MP3

 • 13

  สูเราะฮฺ อัร-เราะอฺด์

  ประเภท: MP3

 • 14

  สูเราะฮฺ อิบรอฮีม

  ประเภท: MP3

 • 15

  สูเราะฮฺ อัล-หิจญ์รฺ

  ประเภท: MP3

 • 16

  สูเราะฮฺ อัน-นะห์ลฺ

  ประเภท: MP3

 • 17

  สูเราะฮฺ อัล-อิสรออ์

  ประเภท: MP3

 • 18

  สูเราะฮฺ อัล-กะฮ์ฟฺ

  ประเภท: MP3

 • 19

  สูเราะฮฺ มัรยัม

  ประเภท: MP3

 • 20

  สูเราะฮฺ ฏอฮา

  ประเภท: MP3

 • 21

  สูเราะฮฺ อัล-อันบิยาอ์

  ประเภท: MP3

 • 22

  สูเราะฮฺ อัล-หัจญ์

  ประเภท: MP3

 • 23

  สูเราะฮฺ อัล-มุอ์มินูน

  ประเภท: MP3

 • 24

  สูเราะฮฺ อัน-นูร

  ประเภท: MP3

 • 25

  สูเราะฮฺ อัล-ฟุรกอน

  ประเภท: MP3

 • 26

  สูเราะฮฺ อัช-ชุอะรออ์

  ประเภท: MP3

 • 27

  สูเราะฮฺ อัน-นัมล์

  ประเภท: MP3

 • 28

  สูเราะฮฺ อัล-เกาะศ็อศ

  ประเภท: MP3

 • 29

  สูเราะฮฺ อัล-อันกะบูต

  ประเภท: MP3

 • 30

  สูเราะฮฺ อัร-รูม

  ประเภท: MP3

 • 31

  สูเราะฮฺ ลุกมาน

  ประเภท: MP3

 • 32

  สูเราะฮฺ อัส-สัจญ์ดะฮฺ

  ประเภท: MP3

 • 33

  สูเราะฮฺ อัล-อะห์ซาบ

  ประเภท: MP3

 • 34

  สูเราะฮฺ สะบะอ์

  ประเภท: MP3

 • 35

  สูเราะฮฺ ฟาฏิร

  ประเภท: MP3

 • 36

  สูเราะฮฺ ยาสีน

  ประเภท: MP3

 • 37

  สูเราะฮฺ อัศ-ศอฟฟาต

  ประเภท: MP3

 • 38

  สูเราะฮฺ ศอด

  ประเภท: MP3

 • 39

  สูเราะฮฺ อัซ-ซุมัร

  ประเภท: MP3

 • 40

  สูเราะฮฺ ฆอฟิร

  ประเภท: MP3

 • 41

  สูเราะฮฺ ฟุศศิลัต

  ประเภท: MP3

 • 42

  สูเราะฮฺ อัช-ชูรอ

  ประเภท: MP3

 • 43

  สูเราะฮฺ อัช-ซุครุฟ

  ประเภท: MP3

 • 44

  สูเราะฮฺ อัด-ดุคอน

  ประเภท: MP3

 • 45

  สูเราะฮฺ อัล-ญาษิยะฮฺ

  ประเภท: MP3

 • 46

  สูเราะฮฺ อัล-อะห์กอฟ

  ประเภท: MP3

 • 47

  สูเราะฮฺ มุหัมมัด

  ประเภท: MP3

 • 48

  สูเราะฮฺ อัล-ฟัตห์

  ประเภท: MP3

 • 49

  สูเราะฮฺ อัล-หุญุรอต

  ประเภท: MP3

 • 50

  สูเราะฮฺ กอฟ

  ประเภท: MP3

 • 51

  สูเราะฮฺ อัซ-ซาริยาต

  ประเภท: MP3

 • 52

  สูเราะฮฺ อัฏ-ฏูร

  ประเภท: MP3

 • 53

  สูเราะฮฺ อัน-นัจญ์มฺ

  ประเภท: MP3

 • 54

  สูเราะฮฺ อัล-เกาะมัร

  ประเภท: MP3

 • 55

  สูเราะฮฺ อัร-เราะห์มาน

  ประเภท: MP3

 • 56

  สูเราะฮฺ อัล-วากิอะฮฺ

  ประเภท: MP3

 • 57

  สูเราะฮฺ อัล-หะดีด

  ประเภท: MP3

 • 58

  สูเราะฮฺ อัล-มุญาดิละฮฺ

  ประเภท: MP3

 • 59

  สูเราะฮฺ อัล-หัชร์

  ประเภท: MP3

 • 60

  สูเราะฮฺ อัล-มุมตะหะนะฮฺ

  ประเภท: MP3

 • 61

  สูเราะฮฺ อัศ-ศ็อฟ

  ประเภท: MP3

 • 62

  สูเราะฮฺ อัล-ญุมุอะฮฺ

  ประเภท: MP3

 • 63

  สูเราะฮฺ อัล-มุนาฟิกูน

  ประเภท: MP3

 • 64

  สูเราะฮฺ อัต-ตะฆอบุน

  ประเภท: MP3

 • 65

  สูเราะฮฺ อัฏ-เฏาะลาก

  ประเภท: MP3

 • 66

  สูเราะฮฺ อัต-ตะห์รีม

  ประเภท: MP3

 • 67

  สูเราะฮฺ อัล-มุลก์

  ประเภท: MP3

 • 68

  สูเราะฮฺ อัล-เกาะลัม

  ประเภท: MP3

 • 69

  สูเราะฮฺ อัล-ห๊ากเกาะฮฺ

  ประเภท: MP3

 • 70

  สูเราะฮฺ อัล-มะอาริจญ์

  ประเภท: MP3

 • 71

  สูเราะฮฺ นูหฺ

  ประเภท: MP3

 • 72

  สูเราะฮฺ อัล-ญิน

  ประเภท: MP3

 • 73

  สูเราะฮฺ อัล-มุซซัมมิล

  ประเภท: MP3

 • 74

  สูเราะฮฺ อัล-มุดดัษษิร

  ประเภท: MP3

 • 75

  สูเราะฮฺ อัล-กิยามะฮฺ

  ประเภท: MP3

 • 76

  สูเราะฮฺ อัล-อินซาน

  ประเภท: MP3

 • 77

  สูเราะฮฺ อัล-มุรสะลาต

  ประเภท: MP3

 • 78

  สูเราะฮฺ อัน-นะบะอ์

  ประเภท: MP3

 • 79

  สูเราะฮฺ อัน-นาซิอาต

  ประเภท: MP3

 • 80

  สูเราะฮฺ อะบะสะ

  ประเภท: MP3

 • 81

  สูเราะฮฺ อัต-ตักวีร

  ประเภท: MP3

 • 82

  สูเราะฮฺ อัล-อินฟิฏอร

  ประเภท: MP3

 • 83

  สูเราะฮฺ อัล-มุฏ็อฟฟิฟีน

  ประเภท: MP3

 • 84

  สูเราะฮฺ อัล-อินชิกอก

  ประเภท: MP3

 • 85

  สูเราะฮฺ อัล-บุรูจญ์

  ประเภท: MP3

 • 86

  สูเราะฮฺ อัฏ-ฏอริก

  ประเภท: MP3

 • 87

  สูเราะฮฺ อัล-อะอฺลา

  ประเภท: MP3

 • 88

  สูเราะฮฺ อัล-ฆอชิยะฮฺ

  ประเภท: MP3

 • 89

  สูเราะฮฺ อัล-ฟัจญ์รฺ

  ประเภท: MP3

 • 90

  สูเราะฮฺ อัล-บะลัด

  ประเภท: MP3

 • 91

  สูเราะฮฺ อัช-ชัมส์

  ประเภท: MP3

 • 92

  สูเราะฮฺ อัล-ลัยล์

  ประเภท: MP3

 • 93

  สูเราะฮฺ อัฎ-ฎุหา

  ประเภท: MP3

 • 94

  สูเราะฮฺ อัช-ชัรห์

  ประเภท: MP3

 • 95

  สูเราะฮฺ อัต-ตีน

  ประเภท: MP3

 • 96

  สูเราะฮฺ อัล-อะลัก

  ประเภท: MP3

 • 97

  สูเราะฮฺ อัล-ก็อดรฺ

  ประเภท: MP3

 • 98

  สูเราะฮฺ อัล-บัยยินะฮฺ

  ประเภท: MP3

 • 99

  สูเราะฮฺ อัซ-ซัลซะละฮฺ

  ประเภท: MP3

 • 100

  สูเราะฮฺ อัล-อาดิยาต

  ประเภท: MP3

 • 101

  สูเราะฮฺ อัล-กอริอะฮฺ

  ประเภท: MP3

 • 102

  สูเราะฮฺ อัต-ตะกาษุร

  ประเภท: MP3

 • 103

  สูเราะฮฺ อัล-อัศร์

  ประเภท: MP3

 • 104

  สูเราะฮฺ อัล-ฮุมะซะฮฺ

  ประเภท: MP3

 • 105

  สูเราะฮฺ อัล-ฟีล

  ประเภท: MP3

 • 106

  สูเราะฮฺ กุร็อยช์

  ประเภท: MP3

 • 107

  สูเราะฮฺ อัล-มาอูน

  ประเภท: MP3

 • 108

  สูเราะฮฺ อัล-เกาษัร

  ประเภท: MP3

 • 109

  สูเราะฮฺ อัล-กาฟิรูน

  ประเภท: MP3

 • 110

  สูเราะฮฺ อัน-นัศร์

  ประเภท: MP3

 • 111

  สูเราะฮฺ อัล-มะสัด

  ประเภท: MP3

 • 112

  สูเราะฮฺ อัล-อิคลาศ

  ประเภท: MP3

 • 113

  สูเราะฮฺ อัล-ฟะลัก

  ประเภท: MP3

 • 114

  สูเราะฮฺ อัน-นาส

  ประเภท: MP3

0:00
0:00

22