• कारी मशारी बिन राशीद अल्-अफासीको तेलावत(पाटन) कुरआन करीमको अलबम

  पाठक: मशारी बिन राशीद अल अफासी अाकार, (साइज): 915.3 KB प्रकार: MP3

 • कारी मुहम्मद अब्दुल्ल करीमको तेलावत(पाटन) कुरआन करीमको अलबम

  पाठक: माुहम्मद अब्दुल करीम अाकार, (साइज): 458 KB प्रकार: MP3

 • 1428 हिज्रीको मसजिदे हरामको तेलावत कुरआन करीम

  पाठक: मााहिर बिन हमद अल् मुअैकली अाकार, (साइज): 861.5 KB प्रकार: MP3

 • कारी साअद अल गामदीको तेलावात कुरआन करीमको अलबम

  पाठक: सअद बिन सइद अल ग़ामदी अाकार, (साइज): 632.5 KB प्रकार: MP3

 • कारी अब्दुल्लाह बिन अवाद अल जोहनीको पाठन कुरआन करीमको अलबम

  पाठक: अब्दुल्लाह बिन अव्वाद अल् जुहनी अाकार, (साइज): 459.8 KB प्रकार: MP3

 • कारी सलाह अबु खातीर

  पाठक: सलाह बू खातिर अाकार, (साइज): 536.5 KB प्रकार: MP3

 • शैख अबु बकर अश्शातरीको तेलावत कुरआन करीमको अलबम

  पाठक: शैख अबूबक्र अश्शातेरी अाकार, (साइज): 564.7 KB प्रकार: MP3

 • कारी अब्दर्रजाक बिन अब्टान अल दुलैमीको तजवीदको साथ तेलावत कुरआन करीमको अलबम

  अाकार, (साइज): 1 MB प्रकार: MP3

 • कारी मुहम्मद अय्युबको तेलावत कुरआन करीमको अलबम

  पाठक: मुहम्मद अय्यूब अाकार, (साइज): 894.5 KB प्रकार: MP3

 • कारी अब्दुल बासीत अब्दुस्समदको तेलावत कुरआन करीमको अलबम

  पाठक: अब्दुल् बासित अब्दुस्समद अाकार, (साइज): 1.6 MB प्रकार: MP3

 • कारी मुहम्मद सिद्दिक अल मनशावीको तेलावत कुरआनको अलबम

  पाठक: मुहम्मद सदीक अल् मिन्शावी अाकार, (साइज): 674.1 KB प्रकार: MP3

 • कारी अहमद बिन अली अजमीको तेलावत कुरआन करीमको अलबम

  पाठक: अहमद बिन अली अल् अजमी अाकार, (साइज): 453.2 KB प्रकार: MP3

 • कारी सहल बिन जैन यासीनको तेलावत कुरआन करामको अलबम

  पाठक: सहल बिन जैन यासीन अाकार, (साइज): 521 KB प्रकार: MP3

 • कारी फारीस अब्बादको तेलावत कुरआन करीमको अलबम

  पाठक: फारीस अब्बाद अाकार, (साइज): 535.7 KB प्रकार: MP3

 • कारी हानी अर्रेफाईको तेलावत कुरआन करीमको अलबम

  पाठक: हानी बिन अब्दुर्रहीम अर्रेफार्इ अाकार, (साइज): 663.5 KB प्रकार: MP3

 • कारी अब्दुल बासीत अब्दुस्समदको तेलावत कुरआन करीमको अलबम

  पाठक: अब्दुल् बासित अब्दुस्समद अाकार, (साइज): 623.1 KB प्रकार: MP3

 • कारी महमुद खलील अल हसरी को तेलावत कुरआन करीमको अलबम

  पाठक: महमूद खलील अल हुसरी अाकार, (साइज): 1.1 MB प्रकार: MP3

 • मुहम्मद सिद्दिक अल मनशावीको तजवीदको साथ तेलावत कुरआन करीमको अलबम

  पाठक: मुहम्मद सदीक अल् मिन्शावी अाकार, (साइज): 1023.5 KB प्रकार: MP3

 • कारी अली अब्दुल्लाह जाबरको तेलावत कुरआन करीमको अलबम

  पाठक: अली अब्दुल्लाह जाबिर अाकार, (साइज): 581.8 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरआनको पाठन सअद अल् गामदीको स्वरमा कुरदी भाषामा अनुवादको साथ

  पाठक: सअद बिन सइद अल ग़ामदी अाकार, (साइज): 496.9 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरआनको पाठन अब्दुल बासित अब्दुस्समदको स्वरमा उर्दु भाषामा अनुवादको साथ

  पाठक: अब्दुल् बासित अब्दुस्समद अाकार, (साइज): 430.8 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरआनको पाठन सउद अश्शुरैम र अब्दुर्रहमान अस्सुदैसको स्वरमा उर्दु भाषामा अनुवादको साथ

  पाठक: फतह जालन्धरी अाकार, (साइज): 282.4 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरआनको पाठन अली बिन अब्दुर्रहमान अल् हुजैफीको स्वरमा इगूरी भाषामा अनुवादको साथ

  पाठक: अली बिन अब्दुर्रहमान अल हुज़ैफी अाकार, (साइज): 195.3 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरआनको पाठन वरशको पाठनशैलीमा अमाजीगी भाषामा अनुवादको साथ

  अाकार, (साइज): 263 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरअानको पाठन अब्दुर्रजाक अददैलमीको स्वरमा

  पाठक: अब्दुर्रजाक बिन अब्तान अद्दैलमी अाकार, (साइज): 781.3 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरअानको पाठन अब्दुर्रशीद सूफीको स्वरमा

  पाठक: अब्दुर्रशीद सूफी अाकार, (साइज): 538.6 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरअानको पाठन अहमद नइन्गको स्वरमा

  अाकार, (साइज): 741.8 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरअानको पाठन सअद अल् गामदीको स्वरमा तुर्की अनुवादको साथ

  पाठक: सअद बिन सइद अल ग़ामदी अाकार, (साइज): 382.5 KB प्रकार: MP3

 • मस्जिदे हराममा साल १४३१ हिजरीमा पाठ गरिएको पवित्र ग्रन्थको संग्रह

  पाठक: मााहिर बिन हमद अल् मुअैकली अाकार, (साइज): 539.8 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरअानको पाठन अब्दुर्रजाक अददैलमीको स्वरमा (छुट्टा छुट्टै गरेर)

  पाठक: अब्दुर्रजाक बिन अब्तान अद्दैलमी अाकार, (साइज): 864.1 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरअानको पाठन मुशारी राशिद अल् अफासीको स्वरमा (केलिफोरनिया अमेरिकामा पाठन गरिएको)

  पाठक: मशारी बिन राशीद अल अफासी अाकार, (साइज): 728.6 KB प्रकार: MP3

 • सुगंधित समाप्ति.... दशवटै सर्वप्रसिद्ध सामूहिक तरिकाले वर्णित पाठनशैलीको संग्रह

  पाठक: ताहा बिन मुहम्मद अल् फहद अाकार, (साइज): 585.1 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरअानको पाठन अब्दुल्लाह बसफरको स्वरमा

  पाठक: अब्दुल्लाह अली बसफर अाकार, (साइज): 597.8 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरअानको पाठन अली बिन अब्दर्रहमान अल् हुजैफीको स्वरमा फरैन्च अनुवादको साथ

  पाठक: अली बिन अब्दुर्रहमान अल हुज़ैफी अाकार, (साइज): 305.6 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरअानको पाठन मुहम्मद जीब्रीलको स्वरमा तेलगू अनुवादको साथ

  पाठक: मुहम्मद जिब्रील अाकार, (साइज): 1.4 MB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरअानको पाठन मुशारी राशिदको स्वरमा इन्गलिश अनुवादको साथ

  पाठक: मशारी बिन राशीद अल अफासी अाकार, (साइज): 1.3 MB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरअानको पाठन मुहम्मद अब्दुल करीमको स्वरमा (सुडान २००७ )

  पाठक: माुहम्मद अब्दुल करीम अाकार, (साइज): 458.9 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरआनको पाठन अहमद खजर अत्तराबलसीको स्वरमा कालून अन् नाफेअ्को पाठनशैलीमा

  पाठक: अहमद बिन खजर अत्तराबलसी अाकार, (साइज): 753.9 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरअानको पाठन महमूद खलील अल् हुसरीको स्वरमा बोसीनी भाषामा अनुवादको साथ

  पाठक: महमूद खलील अल हुसरी अाकार, (साइज): 1.3 MB प्रकार: MP3

 • मस्जिदे नब्वीमा साल १४३१ हिजरीमा पाठ गरिएको पवित्र ग्रन्थको संग्रह

  पाठक: हुसैन बिन अब्दुल अज़ीज़ आले शैख अाकार, (साइज): 767.7 KB प्रकार: MP3

 • मस्जिदे हराममा साल १४३२ हिज्रीमा पाठ गरिएको पवित्र ग्रन्थको संग्रह

  पाठक: मााहिर बिन हमद अल् मुअैकली अाकार, (साइज): 499.8 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरअानको पाठन अली बिन अब्दुर्रहमान अल् हुजैफीको स्वरमा

  पाठक: अली बिन अब्दुर्रहमान अल हुज़ैफी अाकार, (साइज): 924.6 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरअानको पाठन कोरियन अनुवादको साथ

  अाकार, (साइज): 1.2 MB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरआनको पाठन अली बिन अब्दुर्रहमान अल् हुजैफीको स्वरमा अरूमी भाषामा अनुवादको साथ

  पाठक: अली बिन अब्दुर्रहमान अल हुज़ैफी अाकार, (साइज): 1.1 MB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरअानको पाठन नासिर अल् कत्तामीको स्वरमा

  पाठक: नासिर बिन अली अल् कत्तामी अाकार, (साइज): 542.9 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरआनको पाठन मुहम्मद अब्दुल करीमको स्वरमा वरश अन् नाफेअको पाठनशैलीमा

  पाठक: माुहम्मद अब्दुल करीम अाकार, (साइज): 1.1 MB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरआनको पाठन मुहम्मद अय्यूबको स्वरमा इंगलिश भाषामा अनुवादको साथ

  पाठक: मुहम्मद अय्यूब अाकार, (साइज): 2 MB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरआनको पाठन सिन्हाली भाषामा अनुवादको साथ

  अाकार, (साइज): 1.4 MB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरआनको पाठन महमूद खलील अल् हुसरीको स्वरमा वरश अन नाफेअको पाठनशैलीमा

  अाकार, (साइज): 1.1 MB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरअानको पाठन मुहम्मद सिद्दीक अल् मिन्शावीको स्वरमा

  अाकार, (साइज): 1.2 MB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरअानको पाठन हुसैनी अल् अजाजीको स्वरमा (पाठन सिकाउने अाडियो)

  अाकार, (साइज): 1.5 MB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरआनको पाठन महमूद खलील अल् हुसरीको स्वरमा कालून अन् नाफेअको पाठनशैलीमा

  अाकार, (साइज): 833 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरआनको विभिन्न पाठनकर्ताहरूद्वारा गरिएको पाठन पुर्तगाली अनुवादको साथ

  अाकार, (साइज): 1.5 MB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरअानको पाठन विभिन्न पाठनकर्ताहरूद्वारा गरिएको पाठनमा मलिबारी भाषामा अनुवादको साथ

  अाकार, (साइज): 375 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरअानको पाठन मुस्तुफा इस्मार्इलको स्वरमा

  पाठक: माुस्तुफा इस्मार्इल अाकार, (साइज): 811.5 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरअानको पाठनलार्इ सुधार्नेहेतु पाठन महमूद खलील अल हुसरीको स्वरमा

  पाठक: महमूद खलील अल हुसरी अाकार, (साइज): 528.1 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरआनको पाठन अब्दुर्रशीद सूफीको स्वरमा शोअ्बा अन असिमको पाठनशैलीमा

  पाठक: अब्दुर्रशीद सूफी अाकार, (साइज): 541 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरआनको पाठन अब्दुर्रशीद सूफीको स्वरमा अस्साैसी अन् अबी अमरको पाठनशैलीमा

  पाठक: अब्दुर्रशीद सूफी अाकार, (साइज): 554.6 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरआनको पाठन अब्दुर्रशीद सूफीको स्वरमा खलफ अन हम्जहको पाठनशैलीमा

  पाठक: अब्दुर्रशीद सूफी अाकार, (साइज): 791.9 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरआनको पाठन अब्दुर्रशीद सूफीको स्वरमा दुवरी अन अबी अमरको पाठनशैलीमा

  पाठक: अब्दुर्रशीद सूफी अाकार, (साइज): 535.7 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरआनको पाठन अब्दुर्रशीद सूफीको स्वरमा अबी हारिस अन केसार्इको पाठनशैलीमा

  पाठक: अब्दुर्रशीद सूफी अाकार, (साइज): 584.3 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरअानको पाठन मुहम्मद अय्यूबको स्वरमा ( सर्वोत्कृष्ट पाठन )

  पाठक: मुहम्मद अय्यूब अाकार, (साइज): 247.8 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरअानको पाठन मुहम्मद सिद्दीक अल् मिन्शावीको स्वरमा (मिस्रद्वारा प्रसारित गरिएको प्रतिलिपि)

  अाकार, (साइज): 685.7 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरआनको पाठन मुहम्मद अवज अल् हरबावीको स्वरमा दुवरी अनिल केसार्इको पाठनशैलीमा

  पाठक: मुहम्मद अवज अल हरबावी अाकार, (साइज): 231 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरअानको पाठन मुहम्मद बिन सुलैमान अल् मुहैसनीको स्वरमा (वर्ष १४३२ हिज्री)

  अाकार, (साइज): 455 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरअानको पाठन अब्दुर्रहमान बिन जमाल अल्उसीको स्वरमा

  अाकार, (साइज): 1.2 MB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरआनको पाठन मूसा बिलालको स्वरमा वर्श अन नाफेअ्को पाठनशैलीमा

  पाठक: मूसा बेलाल अाकार, (साइज): 856 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरआनको पाठन अद्दवकाली मुहम्मद अल् अालमको स्वरमा कालून अन नाफेअको पाठनशैलीमा

  पाठक: अददोकाली मुहम्मद अल् अालम अाकार, (साइज): 489.3 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरआनको पाठन यूसुफ बिन नूह अहमदको स्वरमा शोअबा अन असिमको पाठनशैलीमा

  पाठक: यूसुफ बिन नूह अहमद अाकार, (साइज): 1.2 MB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरअानको पाठन मिफ्ताह मुहम्मद अस्सुलतानको स्वरमा इदरीस अन् खलफको पाठनशैलीमा

  अाकार, (साइज): 581.5 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरअानको पाठन मिफ्ताह मुहम्मद अस्सुलतनीको स्वरमा खलफ अन हम्जाको पाठनशैलीमा

  पाठक: मिफ्ताह मुहम्मद अस्सलतनी अाकार, (साइज): 729.6 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरअानको पाठनलार्इ सुधार गर्ने पाठन मुसतुफा इस्मार्इलको स्वरमा ( मिश्री प्रसारण प्रतिलिपि)

  पाठक: माुस्तुफा इस्मार्इल अाकार, (साइज): 1.4 MB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरआनको पाठन मिफ्ताह मुहम्मद अस्सलतनीको स्वरमा हेशाम अन इब्ने अामिरको पाठनशैलीमा

  पाठक: मिफ्ताह मुहम्मद अस्सलतनी अाकार, (साइज): 1.7 MB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरआनको पाठन मिफ्ताह मुहम्मद अस्सुलतनीको स्वरमा हफसको पाठनशैलीमा सक्ताको साथ अर्थात रूकि रूकि तैबा प्रकाशनको माध्यमले

  पाठक: मिफ्ताह मुहम्मद अस्सलतनी अाकार, (साइज): 729.6 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरआनको पाठन मिफ्ताह मुहम्मद अस्सुलतनीको स्वरमा इब्ने जकवान अन इब्ने अामिरको पाठनशैलीमा

  पाठक: मिफ्ताह मुहम्मद अस्सलतनी अाकार, (साइज): 679 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरआनको पाठन मजदी अल् बिल्ताजीको स्वरमा इब्ने जकवान अन इब्ने अामिरको पाठनशैलीमा

  पाठक: मजदी अल् बलताजी अाकार, (साइज): 678.1 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरअानको पाठन मिफ्ताह मुहम्मद अस्सुलतनीको स्वरमा शोअबा अन अासिमको पाठनशैलीमा

  पाठक: मिफ्ताह मुहम्मद अस्सलतनी अाकार, (साइज): 725.6 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरअानको पाठन मिफ्ताह मुहम्मद अस्सुलतनीको स्वरमा अस्सुसी अन अबी अमरको पाठनशैलीमा

  पाठक: मिफ्ताह मुहम्मद अस्सलतनी अाकार, (साइज): 1 MB प्रकार: MP3

 • मस्जिदे हराममा साल १४३४ हिजरीमा पाठ गरिएको पवित्र ग्रन्थको संग्रह

  पाठक: मााहिर बिन हमद अल् मुअैकली अाकार, (साइज): 1001.4 KB प्रकार: MP3

 • मस्जिदे नब्वीमा साल १४३४ हिजरीमा पाठ गरिएको पवित्र ग्रन्थको संग्रह

  पाठक: अहमद तालिब हमीद अाकार, (साइज): 410.7 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरअानको पाठन मिफ्ताह मुहम्मद अस्सुलतनीको स्वरमा अल् बज्जी अन इब्ने कसीरको पाठनशैलीमा

  पाठक: मिफ्ताह मुहम्मद अस्सलतनी अाकार, (साइज): 1007.7 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरअानको पाठन मिफ्ताह मुहम्मद अस्सुलतनीको स्वरमा अबिल हारिस अन केसार्इको पाठनशैलीमा

  पाठक: मिफ्ताह मुहम्मद अस्सलतनी अाकार, (साइज): 848.5 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरअानको पाठन मिफ्ताह मुहम्मद अस्सुलतनीको स्वरमा कुंबुल अन इब्ने कसीरको पाठनशैलीमा

  पाठक: मिफ्ताह मुहम्मद अस्सलतनी अाकार, (साइज): 1002.2 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरअानको पाठन यूसुफ बिन नूह अहमदको स्वरमा अल् बज्जी अन इब्ने कसीरको पाठनशैलीमा

  पाठक: यूसुफ बिन नूह अहमद अाकार, (साइज): 1 MB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरअानको पाठन मुस्तफा गरबीको स्वरमा वर्श अन नाफेअको पाठनशैलीमा

  पाठक: मुस्तुफा गरबी अाकार, (साइज): 621.6 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरअानको पाठन वलीद अन्नाजीको स्वरमा कालून अन नाफेअ्को पाठनशैलीमा

  पाठक: वलीद अली मुहम्मद अन्नायही अाकार, (साइज): 506.4 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरअानको पाठन मुहम्मद अब्दुल हकीम बिन सर्इद अल् अब्दुल्लाहको स्वरमा कुंबुल र अल् बिज्जी अन इब्ने कसीरको पाठनशैलीमा

  पाठक: मुहम्मद अब्दुल् हकीम बिन सर्इद अल् अब्दुल्लाह अाकार, (साइज): 550.9 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरअानको पाठन अहमद अल् मिस्बाहीको स्वरमा

  पाठक: अहमद अल् मिस्बाही अाकार, (साइज): 472.8 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरअानको पाठन मुहम्मद अब्दुल हकीम बिन सर्इद अल् अब्दुल्लाहको स्वरमा दोवरी अन केसार्इको पाठनशैलीमा

  पाठक: मुहम्मद अब्दुल् हकीम बिन सर्इद अल् अब्दुल्लाह अाकार, (साइज): 875.1 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरअानको पाठन मिफ्ताह मुहम्मद अस्सुलतनीको स्वरमा वर्श अन नाफेअको पाठनशैलीमा

  पाठक: मिफ्ताह मुहम्मद अस्सलतनी अाकार, (साइज): 690.4 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरअानको पाठन मिफ्ताह मुहम्मद अस्सुलतनीको स्वरमा दुवरी अन केसार्इको पाठनशैलीमा

  पाठक: मिफ्ताह मुहम्मद अस्सलतनी अाकार, (साइज): 557.8 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरअानको पाठन अब्दुल कबीर अल् हदीदीको स्वरमा वर्श अन नाफेअको पाठनशैलीमा

  पाठक: अब्दुल कबीर अल् हदीदी अाकार, (साइज): 753.7 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरअानको पाठन मुस्तफा अल्लाहूनीको स्वरमा

  पाठक: मुस्तुफा अल्लाहूनी अाकार, (साइज): 632.7 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरअानको पाठन अल् अोयून अल् कोशीको स्वरमा वर्श अन नाफेअको पाठनशैलीमा

  पाठक: अल् उयून अल् कोशी अाकार, (साइज): 542.3 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरअानको पाठन उमर अल् कजाबेरीको स्वरमा वर्श अन नाफेअको पाठनशैलीमा

  पाठक: उमर अल कजाबरी अाकार, (साइज): 593.7 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरअानको पाठन महमूद अश्शैमीको स्वरमा दुवरी अन केसार्इको पाठनशैलीमा

  पाठक: महमूद अश्शैमी अाकार, (साइज): 801.3 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरअानको पाठन महमूद अश्शैमीको स्वरमा शुअबा अन अासिमको पाठनशैलीमा

  पाठक: महमूद अश्शैमी अाकार, (साइज): 885.2 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरअानको पाठन रशीद बलअालियाको स्वरमा वर्श अन नाफेअको पाठनशैलीमा

  पाठक: रशीद बलअालीया अाकार, (साइज): 507.1 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरअानको पाठन मिफ्ताह मुहम्मद अस्सुलतनीको स्वरमा रूवैस अन यअ्कूब अल् हजरमीको पाठनशैलीमा

  पाठक: मिफ्ताह मुहम्मद अस्सलतनी अाकार, (साइज): 803.5 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरअानको पाठन मिफ्ताह मुहम्मद अस्सुलतनीको स्वरमा रूह अन यअ्कूब अल् हजरमीको पाठनशैलीमा

  पाठक: मिफ्ताह मुहम्मद अस्सलतनी अाकार, (साइज): 948.4 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरअानको पाठन अब्दुलअली अअ्नूनको स्वरमा वर्श अन नाफेअको पाठनशैलीमा

  पाठक: अब्दुल अली अअ्नून अाकार, (साइज): 977.6 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरअानको पाठन यासीन अल् जजाइरीको स्वरमा वर्श अन नाफेअको पाठनशैलीमा

  पाठक: यासीन अल जजायरी अाकार, (साइज): 705.1 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरअानको पाठन हसन मुहम्मद सालेहको स्वरमा वर्श अन नाफेअको पाठनशैलीमा

  पाठक: हसन मुहम्मद स्वालेह अाकार, (साइज): 480.6 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरअानको पाठन मशारी राशिदको स्वरमा इन्डाेनेसियन अनुवादको साथ

  पाठक: मशारी बिन राशीद अल अफासी अाकार, (साइज): 514.4 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरआनको पाठन पुश्तु भाषामा अनुवादको

  अाकार, (साइज): 326.2 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरआनको पाठन अादिल अलकलबानीको स्वरमा चीनी भाषामा अनुवादको साथ

  पाठक: आदील बिन सालीम अल कलबानी अाकार, (साइज): 1 MB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरआनको पाठन सअद अल्गामदीको स्वरमा चीनी भाषामा अनुवादको साथ

  पाठक: सअद बिन सइद अल ग़ामदी अाकार, (साइज): 1.2 MB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरआनको पाठन मुसतुफा इस्मार्इलको स्वरमा चीनी भाषामा अनुवादको साथ ।

  पाठक: माुस्तुफा इस्मार्इल अाकार, (साइज): 1.3 MB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरआनको पाठन अत्ताजी मुहम्मद शहबूनको स्वरमा वर्श अन नाफेअ्को पाठनशैलीमा ।

  पाठक: अत्ताजी मुहम्म्द शहबून अाकार, (साइज): 605.2 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरआनको पाठन मुहम्मद अल कन्तावीको स्वरमा वर्श अन नाफेअ्को पाठनशैलीमा ।

  पाठक: मुहम्म्द अल् कन्तावी अाकार, (साइज): 461 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरआनको पाठन अब्दुल्लाह ताहा सरबलको स्वरमा ।

  पाठक: अब्दुल्लाह ताहा सरबल अाकार, (साइज): 621.9 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरआनको पाठन अब्दुल हादी अहमद कनाकरीको स्वरमा ।

  पाठक: अब्दुल हादी अहमद कनाकरी अाकार, (साइज): 627.1 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरआनको पाठन खलीफा अत्तनीजीको स्वरमा ।

  पाठक: खलीफा अत्तनीजी अाकार, (साइज): 792.7 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरआनको पाठन यासिर अल मजरूअीको स्वरमा रूह वरवेस अन यअ्कूब अलहजरमीको पाठनशैलीमा ।

  पाठक: यासिर बिन इब्राहीम अल मजरूअी अाकार, (साइज): 533.4 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरआनको पाठन यासिर अल कुरशीको स्वरमा शोअ्बा अन आसिमको पाठनशैलीमा ।

  पाठक: यासिर अब्दुल्लाह अलकुरशी अाकार, (साइज): 817.3 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरआनको पाठन अहमद अल हद्दादको स्वरमा

  पाठक: अहमद अलहद्दाद अाकार, (साइज): 473.5 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरआनको पाठन शीराज अब्दुर्रहमान ताहिरको स्वरमा

  पाठक: शीराज अब्दुर्रहमान ताहिर अाकार, (साइज): 613.3 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरआनको पाठन मुहम्मद शअ्बान अबू करनको स्वरमा हफस र शोअ्बा अन आसिमको पाठनशैलीमा

  पाठक: मुहम्मद शअबान अबूकरन अाकार, (साइज): 752.2 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरआनको पाठन फव्वाद अल खामेरीको स्वरमा शोअ्बा अन आसिमको पाठनशैलीमा ।

  पाठक: फव्वाद अल खामेरी अाकार, (साइज): 469.4 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरआनको पाठन अजीज अलीलीको स्वरमा

  पाठक: अजीज अलीली अाकार, (साइज): 770.5 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरआनको पाठन मुहम्मद उसमान खानको स्वरमा

  पाठक: मुहम्मद उसमान खान अाकार, (साइज): 703.2 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरआनको पाठन सलाह मुहम्मद अलबुदैरको स्वरमा

  पाठक: सलाहुद्दीन बिन मुहम्मद अल बदीर अाकार, (साइज): 595.5 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरआनको पाठन अब्दुल बारी अस्सुबैतीको स्वरमा

  पाठक: अब्दुल बारी अस़ सुबैती अाकार, (साइज): 720.9 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरआनको पाठन अब्दुल मुहसिन अलकासिमको स्वरमा

  पाठक: अब्दुल मुहसिन अल क़ासीम अाकार, (साइज): 721.5 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरआनको पाठन अमाद जुहैर हाफिजको स्वरमा

  पाठक: अमाद जुहैर हाफिज अाकार, (साइज): 851.2 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरआनको पाठन अब्दुर्रहमान अस्सुदैसको स्वरमा

  पाठक: अब्दुर रहमान बिन अब्दुल अज़िज़ अल सुदैस अाकार, (साइज): 532.3 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरआनको पाठन इब्राहीम अलअख्जरको स्वरमा

  पाठक: इब्राहीम अलअख्जर अाकार, (साइज): 373.7 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरआनको पाठन नबील बिन अब्दुर्रहीम अर्रेफाअीको स्वरमा

  पाठक: नबील बिन अब्दुर्रहीम अर्रेफार्इ अाकार, (साइज): 577.6 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरआनको पाठन जुजाअ् अस्सुवैलहको स्वरमा

  पाठक: जजाअ बिन फलीह अस्सुवैलह अाकार, (साइज): 647.2 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरआनको पाठन यहया अहमद अल हलीलीको स्वरमा

  पाठक: यहया अहमद अलहलीली अाकार, (साइज): 490.3 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरआनको पाठन अब्दुल्लाह अब्दुर्रहीम अल किन्दरीको स्वरमा

  पाठक: अब्दुल्लाह अब्दुर्रहीम अल किन्दरी अाकार, (साइज): 990.2 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरआनको पाठन फव्वाद अलखामरीको स्वरमा

  पाठक: फव्वाद अल खामेरी अाकार, (साइज): 503.8 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरआनको पाठन बासिल अब्दुर्रहमान अर्रावीको स्वरमा

  पाठक: बासिल अब्दुर्रहमान अर्रावी अाकार, (साइज): 948.4 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरआनको पाठन मुहम्मद सुलैमान बातिलको स्वरमा

  पाठक: मुहम्म्द सुलैमान बातिल अाकार, (साइज): 600.6 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरआनको पाठन मुस्तुफा रअद अल अज्जावीको स्वरमा

  पाठक: मुस्तुफा रअद अल अजावी अाकार, (साइज): 600.5 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरआनको पाठन अहमद बिन मुहम्मद अल हवाशीको स्वरमा

  पाठक: अहमद बिन मुहम्मद अल हवाशी अाकार, (साइज): 654.7 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरआनको पाठन खालिद अब्दुल काफीको स्वरमा

  पाठक: खालिद अब्दुल काफी अाकार, (साइज): 502.1 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरआनको पाठन अज्जैन मुहम्मद अहमदको स्वरमा

  पाठक: अज्जैन मुहम्मद अहमद अाकार, (साइज): 668.6 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरआनको पाठन महमूद अब्दुल हकमको स्वरमा ( मिश्री दूरदर्शनमा प्रसारित भएको प्रति)

  पाठक: महमूद अब्दुलहकम अाकार, (साइज): 969.8 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरआनको पाठन कामिल जाबुल्लाह अल फश्नीको स्वरमा

  पाठक: कामिल जाबल्लाह अल् फशनी अाकार, (साइज): 684.6 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरआनको पाठन हसन मुहम्मद सालेहको स्वरमा

  पाठक: हसन मुहम्मद स्वालेह अाकार, (साइज): 739.3 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरआनको पाठन यूसुफ बिन अब्दुल्लाह अश्शवैअीको स्वरमा

  पाठक: यूसुफ बिन अब्दुल्लाह अश्शुवयअी अाकार, (साइज): 566.1 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरआनको पाठन मुहम्मद रेशाद अश्शरीफको स्वरमा

  पाठक: मुहम्मद रिशाद अश्शरीफ अाकार, (साइज): 630.8 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरआनको पाठन महमूद अश्शैमीको स्वरमा

  पाठक: महमूद अश्शैमी अाकार, (साइज): 984.3 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरआनको पाठन इब्राहीम मुहम्मद अलजर्मीको स्वरमा

  पाठक: इब्राहीम मुहम्मद अल् जरमी अाकार, (साइज): 697.2 KB प्रकार: MP3

 • पवित्र कुरआनको पाठन शाैकी अब्दुस्सादिक अब्दुल हमीदको स्वरमा

  पाठक: शाैकी अब्दुस्सादिक अब्दुल हमीद अाकार, (साइज): 655.2 KB प्रकार: MP3

0:00
0:00

22