• 1

  سوره‌تی ( الفاتحة )‌

  جۆر: MP3

 • 2

  سوره‌تی ( البقرة )

  جۆر: MP3

 • 3

  سوره‌تی ( آل عمران )

  جۆر: MP3

 • 4

  سوره‌تی ( النساء )

  جۆر: MP3

 • 5

  سوره‌تی ( المائدة )

  جۆر: MP3

 • 6

  سوره‌تی ( الأنعام )

  جۆر: MP3

 • 7

  سوره‌تی ( الأعراف )

  جۆر: MP3

 • 8

  سوره‌تی ( الأنفال )

  جۆر: MP3

 • 9

  سوره‌تی ( التوبة )

  جۆر: MP3

 • 10

  سوره‌تی ( يونس )

  جۆر: MP3

 • 11

  سوره‌تی ( هود )

  جۆر: MP3

 • 12

  سوره‌تی ( يوسف )

  جۆر: MP3

 • 13

  سوره‌تی ( الرعد )

  جۆر: MP3

 • 14

  سوره‌تی ( إبراهيم )

  جۆر: MP3

 • 15

  سوره‌تی ( الحجر )

  جۆر: MP3

 • 16

  سوره‌تی ( النحل )

  جۆر: MP3

 • 17

  سوره‌تی ( الإسراء )

  جۆر: MP3

 • 18

  سوره‌تی ( الكهف )

  جۆر: MP3

 • 19

  سوره‌تی ( مريم )

  جۆر: MP3

 • 20

  سوره‌تی ( طه )

  جۆر: MP3

 • 21

  سوره‌تی ( الأنبياء )

  جۆر: MP3

 • 22

  سوره‌تی ( الحج )

  جۆر: MP3

 • 23

  سوره‌تی ( المؤمنون )

  جۆر: MP3

 • 24

  سوره‌تی ( النور )

  جۆر: MP3

 • 25

  سوره‌تی ( الفرقان )

  جۆر: MP3

 • 26

  سوره‌تی ( الشعراء )

  جۆر: MP3

 • 27

  سوره‌تی ( النمل )

  جۆر: MP3

 • 28

  سوره‌تی ( القصص )

  جۆر: MP3

 • 29

  سوره‌تی ( العنكبوت )

  جۆر: MP3

 • 30

  سوره‌تی ( الروم )

  جۆر: MP3

 • 31

  سوره‌تی ( لقمان )

  جۆر: MP3

 • 32

  سوره‌تی ( السجدة )

  جۆر: MP3

 • 33

  سوره‌تی ( الأحزاب )

  جۆر: MP3

 • 34

  سوره‌تی ( سبأ )

  جۆر: MP3

 • 35

  سوره‌تی ( فاطر )

  جۆر: MP3

 • 36

  سوره‌تی ( يس )

  جۆر: MP3

 • 37

  سوره‌تی ( الصافات )

  جۆر: MP3

 • 38

  سوره‌تی ( ص )

  جۆر: MP3

 • 39

  سوره‌تی ( الزمر )

  جۆر: MP3

 • 40

  سوره‌تی ( غافر )

  جۆر: MP3

 • 41

  سوره‌تی ( فصلت )

  جۆر: MP3

 • 42

  سوره‌تی ( الشورى )

  جۆر: MP3

 • 43

  سوره‌تی( الزخرف )

  جۆر: MP3

 • 44

  سوره‌تی ( الدخان )

  جۆر: MP3

 • 45

  سوره‌تی ( الجاثية )

  جۆر: MP3

 • 46

  سوره‌تی ( الأحقاف )

  جۆر: MP3

 • 47

  سوره‌تی ( محمد )

  جۆر: MP3

 • 48

  سوره‌تی ( الفتح )

  جۆر: MP3

 • 49

  سوره‌تی ( الحجرات )

  جۆر: MP3

 • 50

  سوره‌تی ( ق )

  جۆر: MP3

 • 51

  سوره‌تی ( الذاريات )

  جۆر: MP3

 • 52

  سوره‌تی ( الطور )

  جۆر: MP3

 • 53

  سوره‌تی ( النجم )

  جۆر: MP3

 • 54

  سوره‌تی ( القمر )

  جۆر: MP3

 • 55

  سوره‌تی ( الرحمن )

  جۆر: MP3

 • 56

  سوره‌تی ( الواقعة )

  جۆر: MP3

 • 57

  سوره‌تی ( الحديد )

  جۆر: MP3

 • 58

  سوره‌تی ( المجادلة )

  جۆر: MP3

 • 59

  سوره‌تی ( الحشر )

  جۆر: MP3

 • 60

  سوره‌تی ( الممتحنة )

  جۆر: MP3

 • 61

  سوره‌تی ( الصف )

  جۆر: MP3

 • 62

  سوره‌تی ( الجمعة )

  جۆر: MP3

 • 63

  سوره‌تی ( المنافقون )

  جۆر: MP3

 • 64

  سوره‌تی ( التغابن )

  جۆر: MP3

 • 65

  سوره‌تی ( الطلاق )

  جۆر: MP3

 • 66

  سوره‌تی ( التحریم )

  جۆر: MP3

 • 67

  سوره‌تی ( الملك )

  جۆر: MP3

 • 68

  سوره‌تی ( القلم )

  جۆر: MP3

 • 69

  سوره‌تی ( الحاقة )

  جۆر: MP3

 • 70

  سوره‌تی ( المعارج )

  جۆر: MP3

 • 71

  سوره‌تی ( نوح )

  جۆر: MP3

 • 72

  سوره‌تی ( الجن )

  جۆر: MP3

 • 73

  سوره‌تی ( المزمل )

  جۆر: MP3

 • 74

  سوره‌تی ( المدثر )

  جۆر: MP3

 • 75

  سوره‌تی ( القيامة )

  جۆر: MP3

 • 76

  سوره‌تی ( الإنسان )

  جۆر: MP3

 • 77

  سوره‌تی ( المرسلات )

  جۆر: MP3

 • 78

  سوره‌تی ( النبأ )

  جۆر: MP3

 • 79

  سوره‌تی ( النازعات )

  جۆر: MP3

 • 80

  سوره‌تی ( عبس )

  جۆر: MP3

 • 81

  سوره‌تی ( التكویر )

  جۆر: MP3

 • 82

  سوره‌تی ( الإنفطار )

  جۆر: MP3

 • 83

  سوره‌تی( المطففين )

  جۆر: MP3

 • 84

  سوره‌تی ( الانشقاق )

  جۆر: MP3

 • 85

  سوره‌تی ( البروج )

  جۆر: MP3

 • 86

  سوره‌تی ( الطارق )

  جۆر: MP3

 • 87

  سوره‌تی ( الأعلى )

  جۆر: MP3

 • 88

  سوره‌تی ( الغاشية )

  جۆر: MP3

 • 89

  سوره‌تی ( الفجر )

  جۆر: MP3

 • 90

  سوره‌تی ( البلد )

  جۆر: MP3

 • 91

  سوره‌تی ( الشمس )

  جۆر: MP3

 • 92

  سوره‌تی ( اللیل )

  جۆر: MP3

 • 93

  سوره‌تی ( الضحى )

  جۆر: MP3

 • 94

  سوره‌تی ( الشرح )

  جۆر: MP3

 • 95

  سوره‌تی ( التین )

  جۆر: MP3

 • 96

  سوره‌تی ( العلق )

  جۆر: MP3

 • 97

  سوره‌تی ( القدر )

  جۆر: MP3

 • 98

  سوره‌تی ( البينة )

  جۆر: MP3

 • 99

  سوره‌تی ( الزلزلة )

  جۆر: MP3

 • 100

  سوره‌تی ( العادیات )

  جۆر: MP3

 • 101

  سوره‌تی ( القارعة )

  جۆر: MP3

 • 102

  سوره‌تی ( التكاثر )

  جۆر: MP3

 • 103

  سوره‌تی ( العصر )

  جۆر: MP3

 • 104

  سوره‌تی ( الهمزة )

  جۆر: MP3

 • 105

  سوره‌تی ( الفیل )

  جۆر: MP3

 • 106

  سوره‌تی ( قریش )

  جۆر: MP3

 • 107

  سوره‌تی ( الماعون )

  جۆر: MP3

 • 108

  سوره‌تی ( الكوثر )

  جۆر: MP3

 • 109

  سوره‌تی ( الكافرون )

  جۆر: MP3

 • 110

  سوره‌تی ( النصر )

  جۆر: MP3

 • 111

  سوره‌تی ( المسد )

  جۆر: MP3

 • 112

  سوره‌تی ( الإخلاص )

  جۆر: MP3

 • 113

  سوره‌تی ( الفلق )

  جۆر: MP3

 • 114

  سوره‌تی ( الناس )

  جۆر: MP3

0:00
0:00

22