• 1

  सूरतुल फातिहा

  प्रकार: MP3

 • 2

  सूरतुल बक़रा

  प्रकार: MP3

 • 3

  सूरत आल-इम्रान

  प्रकार: MP3

 • 4

  सूरतुन्-निसा

  प्रकार: MP3

 • 5

  सूरतुल माइदा

  प्रकार: MP3

 • 6

  सूरतुल अन्आम

  प्रकार: MP3

 • 7

  सूरतुल आराफ

  प्रकार: MP3

 • 8

  सूरतुल अन्फाल

  प्रकार: MP3

 • 9

  सूरतुत्-तौबा

  प्रकार: MP3

 • 10

  सूरत् यूनुस

  प्रकार: MP3

 • 11

  सूरत् हूद

  प्रकार: MP3

 • 12

  सूरत् यूसुफ

  प्रकार: MP3

 • 13

  सूरतुर-रअद

  प्रकार: MP3

 • 14

  सूरत् इब्राहीम

  प्रकार: MP3

 • 15

  सूरतुल हिज्र

  प्रकार: MP3

 • 16

  सूरतुन्-नह्ल

  प्रकार: MP3

 • 17

  सूरत् बनी इस्राइल

  प्रकार: MP3

 • 18

  सूरतुल कह्फ

  प्रकार: MP3

 • 19

  सूरत् मर्यम

  प्रकार: MP3

 • 20

  सूरत् ताहा

  प्रकार: MP3

 • 21

  सूरतुल अम्बिया

  प्रकार: MP3

 • 22

  सूरतुल हज्ज

  प्रकार: MP3

 • 23

  सूरतुल मूमिनून

  प्रकार: MP3

 • 24

  सूरतुन्-नूर

  प्रकार: MP3

 • 25

  सूरतुल फुर्क़ान

  प्रकार: MP3

 • 26

  सूरतुश्-शोअरा

  प्रकार: MP3

 • 27

  सूरतुन्-नम्ल

  प्रकार: MP3

 • 28

  सूरतुल क़सस्

  प्रकार: MP3

 • 29

  सूरतुल अन्कबूत

  प्रकार: MP3

 • 30

  सूरतुर्-रूम

  प्रकार: MP3

 • 31

  सूरत् लुक़्मान

  प्रकार: MP3

 • 32

  सूरतुस्-सज्दा

  प्रकार: MP3

 • 33

  सूरतुल अह्ज़ाब

  प्रकार: MP3

 • 34

  सूरत् सबा

  प्रकार: MP3

 • 35

  सूरत् फातिर

  प्रकार: MP3

 • 36

  सूरत् यासीन

  प्रकार: MP3

 • 37

  सूरतुस्-साफ्फात

  प्रकार: MP3

 • 38

  सूरत् साद

  प्रकार: MP3

 • 39

  सूरतुज़्-ज़ुमर

  प्रकार: MP3

 • 40

  सूरतुल मोमिन

  प्रकार: MP3

 • 41

  सूरत् हामीम अस्-सज्दा

  प्रकार: MP3

 • 42

  सूरतुश्-शूरा

  प्रकार: MP3

 • 43

  सूरतुज़्-ज़ुख़्रुफ़

  प्रकार: MP3

 • 44

  सूरतुद्-दुख़ान

  प्रकार: MP3

 • 45

  सूरतुल जासिया

  प्रकार: MP3

 • 46

  सूरतुल अह्क़ाफ

  प्रकार: MP3

 • 47

  सूरत् मुहम्मद

  प्रकार: MP3

 • 48

  सूरतुल फत्ह

  प्रकार: MP3

 • 49

  सूरतुल हुजुरात

  प्रकार: MP3

 • 50

  सूरत् क़ाफ

  प्रकार: MP3

 • 51

  सूरतुज़्-ज़ारियात

  प्रकार: MP3

 • 52

  सूरतुत्-तूर

  प्रकार: MP3

 • 53

  सूरतुन्-नज्म

  प्रकार: MP3

 • 54

  सूरतुल क़म्र

  प्रकार: MP3

 • 55

  सूरतुर्-रह्मान

  प्रकार: MP3

 • 56

  सूरतुल वाक़िआ

  प्रकार: MP3

 • 57

  सूरतुल हदीद

  प्रकार: MP3

 • 58

  सूरतुल मुजादला

  प्रकार: MP3

 • 59

  सूरतुल हष्र

  प्रकार: MP3

 • 60

  सूरतुल मुम्तहिना

  प्रकार: MP3

 • 61

  सूरतुस्-सफ्फ

  प्रकार: MP3

 • 62

  सूरतुल जुमुआ

  प्रकार: MP3

 • 63

  सूरतुल मुनाफिक़ून

  प्रकार: MP3

 • 64

  सूरतुत्-तग़ाबुन

  प्रकार: MP3

 • 65

  सूरतुत्-तलाक़

  प्रकार: MP3

 • 66

  सूरतुत्-तह्रीम

  प्रकार: MP3

 • 67

  सूरतुल मुल्क

  प्रकार: MP3

 • 68

  सूरतुल क़लम

  प्रकार: MP3

 • 69

  सूरतुल हाक़्क़ा

  प्रकार: MP3

 • 70

  सूरतुल मआरिज

  प्रकार: MP3

 • 71

  सूरत् नूह

  प्रकार: MP3

 • 72

  सूरतुल जिन्न

  प्रकार: MP3

 • 73

  सूरतुल मुज़्ज़म्मिल

  प्रकार: MP3

 • 74

  सूरतुल मुद्दस्सिर

  प्रकार: MP3

 • 75

  सूरतुल क़ियामा

  प्रकार: MP3

 • 76

  सूरतुद्-दह्र

  प्रकार: MP3

 • 77

  सूरतुल मुर्सलात

  प्रकार: MP3

 • 78

  सूरतुन्-नबा

  प्रकार: MP3

 • 79

  सूरतुन्-नाज़िआत

  प्रकार: MP3

 • 80

  सूरत् अबस्

  प्रकार: MP3

 • 81

  सूरतुत्-तक्वीर

  प्रकार: MP3

 • 82

  सूरतुल इन्फितार

  प्रकार: MP3

 • 83

  सूरतुल मुतफ्फिफीन

  प्रकार: MP3

 • 84

  सूरतुल इन्शिक़ाक़

  प्रकार: MP3

 • 85

  सूरतुल बुरूज

  प्रकार: MP3

 • 86

  सूरतुत्-तारिक़

  प्रकार: MP3

 • 87

  सूरतुल आला

  प्रकार: MP3

 • 88

  सूरतुल ग़ाशिया

  प्रकार: MP3

 • 89

  सूरतुल फज्र

  प्रकार: MP3

 • 90

  सूरतुल बलद

  प्रकार: MP3

 • 91

  सूरतुश्-शम्स

  प्रकार: MP3

 • 92

  सूरतुल लैल

  प्रकार: MP3

 • 93

  सूरतुज़्-ज़ुहा

  प्रकार: MP3

 • 94

  सूरतुश्-शर्ह

  प्रकार: MP3

 • 95

  सूरतुत्-तीन

  प्रकार: MP3

 • 96

  सूरतुल अलक़्

  प्रकार: MP3

 • 97

  सूरतुल क़द्र

  प्रकार: MP3

 • 98

  सूरतुल बय्यिना

  प्रकार: MP3

 • 99

  सूरतुज़्-ज़िल्ज़ाल

  प्रकार: MP3

 • 100

  सूरतुल आदियात

  प्रकार: MP3

 • 101

  सूरतुल क़ारिआ

  प्रकार: MP3

 • 102

  सूरतुत् तकासुर

  प्रकार: MP3

 • 103

  सूरतुल अस्र

  प्रकार: MP3

 • 104

  सूरतुल हम्ज़ा

  प्रकार: MP3

 • 105

  सूरतुल फील

  प्रकार: MP3

 • 106

  सूरत् क़ुरैश

  प्रकार: MP3

 • 107

  सूरतुल माऊन

  प्रकार: MP3

 • 108

  सूरतुल कौसर

  प्रकार: MP3

 • 109

  सूरतुल काफिरून

  प्रकार: MP3

 • 110

  सूरतुन्-नस्र

  प्रकार: MP3

 • 111

  सूरत् तब्बत

  प्रकार: MP3

 • 112

  सूरतुल इख़्लास

  प्रकार: MP3

 • 113

  सूरतुल फलक़्

  प्रकार: MP3

 • 114

  सूरतुन्-नास

  प्रकार: MP3

0:00
0:00

22