• 1

  سوره فاتحه

  نوع: MP3

 • 2

  سوره بقره

  نوع: MP3

 • 3

  سوره آل عمران

  نوع: MP3

 • 4

  سوره نساء

  نوع: MP3

 • 5

  سوره مائده

  نوع: MP3

 • 6

  سوره انعام

  نوع: MP3

 • 7

  سوره اعراف

  نوع: MP3

 • 8

  سوره انفال

  نوع: MP3

 • 9

  سوره توبه

  نوع: MP3

 • 10

  سوره يونس

  نوع: MP3

 • 11

  سوره هود

  نوع: MP3

 • 12

  سوره يوسف

  نوع: MP3

 • 13

  سوره رعد

  نوع: MP3

 • 14

  سوره ابراهيم

  نوع: MP3

 • 15

  سوره حجر

  نوع: MP3

 • 16

  سوره نحل

  نوع: MP3

 • 17

  سوره اسراء

  نوع: MP3

 • 18

  سوره كهف

  نوع: MP3

 • 19

  سوره مريم

  نوع: MP3

 • 20

  سوره طه

  نوع: MP3

 • 21

  سوره انبياء

  نوع: MP3

 • 22

  سوره حج

  نوع: MP3

 • 23

  سوره مؤمنون

  نوع: MP3

 • 24

  سوره نور

  نوع: MP3

 • 25

  سوره فرقان

  نوع: MP3

 • 26

  سوره شعراء

  نوع: MP3

 • 27

  سوره نمل

  نوع: MP3

 • 28

  سوره قصص

  نوع: MP3

 • 29

  سوره عنكبوت

  نوع: MP3

 • 30

  سوره روم

  نوع: MP3

 • 31

  سوره لقمان

  نوع: MP3

 • 32

  سوره سجده

  نوع: MP3

 • 33

  سوره احزاب

  نوع: MP3

 • 34

  سوره سبأ

  نوع: MP3

 • 35

  سوره فاطر

  نوع: MP3

 • 36

  سوره يس

  نوع: MP3

 • 37

  سوره صافات

  نوع: MP3

 • 38

  سوره ص

  نوع: MP3

 • 39

  سوره زمر

  نوع: MP3

 • 40

  سوره غافر

  نوع: MP3

 • 41

  سوره فصلت

  نوع: MP3

 • 42

  سوره شورى

  نوع: MP3

 • 43

  سوره زخرف

  نوع: MP3

 • 44

  سوره دخان

  نوع: MP3

 • 45

  سوره جاثيه

  نوع: MP3

 • 46

  سوره احقاف

  نوع: MP3

 • 47

  سوره محمد

  نوع: MP3

 • 48

  سوره فتح

  نوع: MP3

 • 49

  سوره حجرات

  نوع: MP3

 • 50

  سوره ق

  نوع: MP3

 • 51

  سوره ذاريات

  نوع: MP3

 • 52

  سوره طور

  نوع: MP3

 • 53

  سوره نجم

  نوع: MP3

 • 54

  سوره قمر

  نوع: MP3

 • 55

  سوره رحمن

  نوع: MP3

 • 56

  سوره واقعه

  نوع: MP3

 • 57

  سوره حديد

  نوع: MP3

 • 58

  سوره مجادله

  نوع: MP3

 • 59

  سوره حشر

  نوع: MP3

 • 60

  سوره ممتحنه

  نوع: MP3

 • 61

  سوره صف

  نوع: MP3

 • 62

  سوره جمعه

  نوع: MP3

 • 63

  سوره منافقون

  نوع: MP3

 • 64

  سوره تغابن

  نوع: MP3

 • 65

  سوره طلاق

  نوع: MP3

 • 66

  سوره تحريم

  نوع: MP3

 • 67

  سوره ملك

  نوع: MP3

 • 68

  سوره قلم

  نوع: MP3

 • 69

  سوره حاقه

  نوع: MP3

 • 70

  سوره معارج

  نوع: MP3

 • 71

  سوره نوح

  نوع: MP3

 • 72

  سوره جن

  نوع: MP3

 • 73

  سوره مزمل

  نوع: MP3

 • 74

  سوره مدثر

  نوع: MP3

 • 75

  سوره قيامه

  نوع: MP3

 • 76

  سوره انسان

  نوع: MP3

 • 77

  سوره مرسلات

  نوع: MP3

 • 78

  سوره نبأ

  نوع: MP3

 • 79

  سوره نازعات

  نوع: MP3

 • 80

  سوره عبس

  نوع: MP3

 • 81

  سوره تكوير

  نوع: MP3

 • 82

  سوره انفطار

  نوع: MP3

 • 83

  سوره مطففين

  نوع: MP3

 • 84

  سوره انشقاق

  نوع: MP3

 • 85

  سوره بروج

  نوع: MP3

 • 86

  سوره طارق

  نوع: MP3

 • 87

  سوره اعلى

  نوع: MP3

 • 88

  سوره غاشيه

  نوع: MP3

 • 89

  سوره فجر

  نوع: MP3

 • 90

  سوره بلد

  نوع: MP3

 • 91

  سوره شمس

  نوع: MP3

 • 92

  سوره ليل

  نوع: MP3

 • 93

  سوره ضحى

  نوع: MP3

 • 94

  سوره شرح

  نوع: MP3

 • 95

  سوره تين

  نوع: MP3

 • 96

  سوره علق

  نوع: MP3

 • 97

  سوره قدر

  نوع: MP3

 • 98

  سوره بينه

  نوع: MP3

 • 99

  سوره زلزله

  نوع: MP3

 • 100

  سوره عاديات

  نوع: MP3

 • 101

  سوره قارعه

  نوع: MP3

 • 102

  سوره تكاثر

  نوع: MP3

 • 103

  سوره عصر

  نوع: MP3

 • 104

  سوره همزه

  نوع: MP3

 • 105

  سوره فيل

  نوع: MP3

 • 106

  سوره قريش

  نوع: MP3

 • 107

  سوره ماعون

  نوع: MP3

 • 108

  سوره كوثر

  نوع: MP3

 • 109

  سوره كافرون

  نوع: MP3

 • 110

  سوره نصر

  نوع: MP3

 • 111

  سوره مسد

  نوع: MP3

 • 112

  اخلاص

  نوع: MP3

 • 113

  سوره فلق

  نوع: MP3

 • 114

  سوره ناس

  نوع: MP3

0:00
0:00

22